dr Jovanka Šaranović: Žena u odbrani – od tradicionalnog do savremenog
Научна књига Жена у одбрани – од традиционалног до савременог, настала је као резултат вишегодишњег емпиријског истраживања и представља, по мишљењу њеног рецензента проф. др Зорана Килибарде, «оргиналан истраживачки подухват запаженог сазнајног домета по актуелности разматране проблематике, теоријско-методолошкој утемељености истраживачког поступка, начину његове реализације и елаборацији добијених резултатата». Књига садржи шест логичко - садржајних целина: 1) Значај људских ресурса за успешно функционисање система одбране; 2) Историјска и научно-теоријска исходишта савременог обликовања улоге жене у одбрани; 3) Обим и модалитете ангажовања жена у савременим одбрамбеним системима; 4) Искуство из ангажовања жена у систему одбране Србије и Црне Горе; 5) Актуелно стање и могућности побољшања квалитета попуне појединих састава цивилне одбране и 6) Могућност већег ангажовања жена у војсци и закључна разматрања где аутор сугерише закључак да је дефинитивно прошло време стриктне поделе послова у одбрани на мушке и женске и да на значају добијају неки други критеријуми - индивидуалне способности и склоности и на њима изграђене стручне компетентности. Само у том случају њихово повећано ангажовање у домену традиционално мушких послова биће непосредно у функцији рационализације располагања људским ресурсима у одбрани. Књига има 239 страница и прва је књига ове врсте у нашој земљи и војсци која обрађује ову проблематику.
dodatakДОДАЦИ