др Славица Ратковић-Костић: Европеизација српске војске 1878 - 1903.
У књизи др Славице Ратковић-Костић обрађене су околности и проблеми који су пратили развој српске војске од 1878 до 1903. године. Ауторка указује на постојање, делатности и слабости народне војске да би нагласила потребу за њеном европеизацијом и модернизацијом. Законом о устројству војске из 1883. године, који се темељио на сопственом ратном искуству, искуствима великих армија из последњих ратова у Европи и савременим теоријским сазнањима из области ратне вештине, критички прилагођени стварним потребама и могућностима земље, Србија се изједначила са осталим балканским и већином европских држава. Створен је мешовити систем у којем се стални кадар, мање или више, развијао обученом резервом до ратне формације. Између осталог, намере законодавца нису се огледале само у томе да модернизује војску у складу са европским стандардима већ и да учврсти поверење владара у војску и тако осигура ослонац за себе и династију. Објашњавајући садржај и значење речи модернизација и европеизација, др Славица Ратковић-Костић одредила је и домете који су у том погледу били остварени у српској војсци. Најзад, описала је улогу војске у Мајском преврату 1903. године, у којем се војска окренула против династије Обреновића, иако су је они изградили с намером да је претворе у моћно оружје за остваривање својин националних и политичких циљева. 
dodatakДОДАЦИ