Анита Ђорђевић: На прагу зрелости: психолошки аспекти одабира војне професије
Рад представља веома значајан научно-истраживачки подухват у проучавању карактеристика породичне средине и васпитних стилова родитељства као детерминанти опредељења кандидата за војни позив. Тај аспект у ранијим проучавањима фактора који утичу на избор војне професије није испитиван, те аутору припада заслуга што је први у нас, бар кад се ради о војној професији истражио утицај афективног везивања и породичних стилова на опредељење кандидата за војну професију. Аутор је конструисао нови инструмент за испитивање професионалне зрелости, што несумљиво представља значајан допринос обогаћивању психолошких мерних инструмената у нас на подручју професионалне оријентације и селекције.
dodatakДОДАЦИ