потпуковник др Бранислав Милосављевић
Научно звање: научни сарадник
Експертска област: безбедносне анализе и процене, национална безбедност
  
Контакт:
Телефон: +381 11 3603 468
e-mail:branislav.milosavljevic@mod.gov.rs
 
 
Биографија:
 
Припадник Института за стратегијска истраживања од 2012. године као истраживач. Претходно је обављао одговорне дужности у јединицима Војске Србије при чему је више пута награђиван и одликован за постигнуте резултате у раду. Магистрирао на Факултету безбедности Универзитета у Београду 2010. године одбранивши магистарску тезу „Безбедносна процена терористичке претње“. Одбранио је докторску тезу 2019. године на Факултету безбедности под називом: „Безбедносна процена као чинилац Стратегије националне безбедности Републике Србије“.
  
Библиографија:

КЊИГЕ И МОНОГРАФИЈЕ:
 
С. Стојановић, М. Суботић, В. Благојевић, Б. Милосављевић, М. Миленковић, Асиметричне форме угрожавања безбедности на примеру Југоисточне Европе, МЦ Одбрана, Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2019.

K. Štrbac, S. Stojanović, M. Subotić, B. Milosavljević, M. Milenković, J. Simić, „Strategijsko-bezbednosni trendovi u Jugoistočnoj Evropi do 2020. godine", Medija centar “Odbrana”, Beograd, 2015.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ:
 
Милосављевић Б.: Угрожавање националних вредности елементарним непогодама и другим несрећама (катастрофама), у: Комазец Н.(ур.): Превенција катастрофа, заштита и спасавање у ванредним ситуацијама, Регионална асоцијација за безбедност и кризни менаџмент, Београд, 2021.

Милосављевић Б., Вучинић Д.: Однос према критичној инфраструктири у Републици Србији, Војно дело бр. 4/2021.

Милосављевић Б., Путник Н.: Улога и значај Турске у односима Јерменије и Азербејџана, у: Петровић Д. (ур): Конфликтне зоне на постсовјетском простору и регионална безбедност, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2021.

Štrbac K., Milosavljević B.: Climate change – security threat to the countries of the Western Balkans, Proceedings of the 3rd International Scientific Conference on Circular and Bioeconomy “CIBEK 2021”, School of Engineering Management, Belgrade, 2021.

Милосављевић Б.: Турскa спољна политика и енергетска савезништва, Безбедносни форум, бр.1, Евроазијски безбедносни форум, Београд, 2021.

Милосављевић Б., Штрбац К.: Критична инфраструктура и национална безбедност, у: Комазец Н.(ур.): Превенција катастрофа, заштита и спасавање у ванредним ситуацијама, Регионална асоцијација за безбедност и кризни менаџмент, Београд, 2021.

Путник Ненад, Милосављевић Бранислав: Руске информационе операције у украјинском оружаном сукобу, Безбедност бр.1, Београд, 2021.

Milosavljević Branislav, Komazec Nеnad: Military strategies small country and geopolitical change, 11th International Scientific Conference,  Faculty of Security Skopje and Hanns Seidel Foundation, Ohrid, Republic of North Macedonia 2020.
 
Milosavljević Branislav, Milošević Milan: Health system as a critical infrastructure of significance for national security in the pandemic age, International thematic proceedings, COVID-19 pandemic crisis management: a non-medical approach, University “Union-Nikola Tesla”, Faculty of Information Technology and Engineering: University “Union-Nikola Tesla”, Faculty for business studies and law, Beograd, 2020,
 
Branislav Milosavljevic, Miroslav Glisic: Health System in european critical infrastructure programme, VI International scientific conference safety and crisis management – theory and practise safety for the future – SecMan 2020, Belgrade.
 
Милосављевић Бранислав, Путник Нeнад.: Стратегија изградње националног идентитета Црне Горе, Национални интерес, бр. 3, Институт за политичке студије, Београд, 2020.
 
Strbac K., Milosavljevic B.: Controversies Surrounding the Use of Drones in Armed Conflicts, 2nd Virtual International Conference Path to a Knowledge Society-Managing Risks and Innovation Proceedings, Research and Development Center “IRC ALFATEC”, Niš, Serbia, and Complex System Research Centre, Niš, Serbia, Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development, Niš, 2020.

Бранислав Милосављевић, Обавештајна компонента Министарства спољних послова и стратешка култура Србије, Војно дело, 8/2019, Београд.
 
Катарина Штрбац, Бранислав Милосављевић, Повезаност стратешке културе и стратешког понашања израела, Култура полиса, год. XVI, бр. 38, Нови Сад, 2019.
 
Nenad Komazec, Branislav Milosavljevic, “Small Countries and Migration Processes – More Than a Security Problem”, in: International Scientific conference “The Great Powers Influence on the Security of Small States”, Ohrid, Skopje, 2019.
 
Milan Milošević, Branislav Milosavljević, Marjan Marjanović, Organizovani kriminal kao faktor ugrozavanja Jugoistočne Evrope, Zbornik radova “Jugoistočna Evropa I postmoderni izazovi”, Univerzitet Union – Nikola Tesla, Beograd, 2018.
 
Katarina Štrbac, Branislav Milosavljević, Novine u Zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici EU i Republike Srbije, u: Zbornik radova “Srbija i svet u 2017. godini”, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2018.
 
Katarina Štrbac, Branislav Milosavljević, Defining Predictors of Organized Crime in Function of Strenghtening Capabilities of the Country, in: Thematic Collection “Archibald Reiss Days”, Tom II, Volume II, Belgrade, 2017, pp. 391-402.
 
Branislav Milosavljević, Uloga i značaj angažovanja Vojske Srbije u migrantskoj krizi, Pravni i bezbodnosni aspekti migracija i posledice migrantske krize, Univerzitet Union Nikola Tesla, Beograd, 2017.
 
Branislav Milosavljević, Ljupka Petrevska, A Strategic Approach in Prevention Organized
Crime, in: Thematic Collection of Articles – Asymmetry and Strategy, Strategic Research Institute, Belgrade, 2017, pp. 321-339.
 
Milan Milošević, Branislav Milosavljević, Marjan Marjanović, Terrorist threat-perception of vulnerbility and expansion of legislative system, New Tendencies in Legislation and Practice of European Countries, University Union Nilola Tesla, Beograd, 2017.
 
Katarina Štrbac, Branislav Milosavljević, Startegic Aspects of Countering Bioterrrism, in: Defence against Bioterrorism – Methods for Prevention and Control, Springer, 2017, pp. 203-227.
 
Milan Milošević, Branislav Milosavljević, Ugrožavanje bezbednosti javnog saobraćaja u Republici Srbiji – Materijalne posledice i kaznena politika, Saobraćajni, ekološki i ekonomski problemi i perspektive rješavanja u zemljama zapadnog Balkana s osvrtom na BiH, Int. univerzitet Travnik, 2017.
 
Branislav Milosavljević, Katarina Štrbac, Scope of strategic national security of Austria, Proceedings of paper “Security and Crisis – Theory and Practise”, RABEK, Obrenovac, 2017.
 
Вељко Благојевић, Бранислав Милосављевић, „Политичко- правни оквир савремених миграција у Југоисточној Европи“, Војно дело 3/2016.
 
Katarina Štrbac, Branislav Milosavljević, Veljko Blagojević, „Organized crime in Western Balkan - Case Serbija“, Vojno delo (regionalni broj) br. 4, 2016.
 
Бранислав Милосављевић, „Економска димензија националне безбедности Републике Србије“, у: Зборнику радова са Друге међународне научно-стручне конференције „Безбедност за будућност“, Обреновац, 2016.
 
Бранислав Милосављевић, Вељко Благојевић, „Индикатори постојања и деловања организованог криминала“, Војно дело 5/2016.
 
Branislav Milosavljević, „Ograničenja vojne neutralnosti Republike Srbije“, Zbornik radova sa naučne konferencije Uticaj vojne neutralnosti Srbije na  bezbednost i stabilnost u Evropi Beograd, Београд,  2016.
 
Branislav Milosavljević, „Organizovani kriminal - preventivni pristup“, Međunarodni problemi, br. 2-3, Beograd, 2016.
 
Stanislav Stojanović, Branislav Milosavljević, Miloš Milenković, „Energy security as a condition for stability of Republic of Serbia“, First international scientific-profesional conference „SECURE SERBIA“, Crisis and Emergency Situations Management Theory and Practis, Belgrade, 2015.
 
Branislav Milosavljević, Veljko Blagojević, Katarina Štrbac, „Legislative Framework of the private Security Sector in the Republic of Serbia“, Security Dimensions, International & National Studies, No. 13 (1/2015), Krakow, Poland, 2015.
 
Branislav Milosavljević, Veljko Blagojević, Katarina Štrbac, „Corruption in Serbia – Political and Legal Aspects”, in Proceedings from International Conference: „Bezpečnost, estremizmus, teroizmus 2014“, Podhajska, Slovak Republic, 2015.
 
Milan Milošević, Branislav Milosavljević, Nenad Komazec, „Different view on coordination in security management“, Suprostavljanje savremenom organizovanom kriminalu i terorizmu, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd,  2013.
 
Милосављевић Бранислав: Спречавање насиља на спортским приредбама са аспекта служби обезбеђења, Архив за правне и друштвене науке, бр.1-2, Београд, 2013.

Славиша Ђукановић, Бранислав Милосављевић, „Упоредна анализа безбедносних процена“, Култура полиса, посебно издање бр. 2, Нови Сад, год. IX (2012).
 
Ljubomir Stajić, Milovan Subotić, Branislav Milosavljević, „Međunarodna konotacija  borbe protiv korupcije na primeru EU“, u: Zbornik sa međunarodne naučne konferencije „Bezbednosna i antikorupcijska politika u Evropskoj uniji“, Eastern European Development agency-EEDA, Bački Petrovac, 2012.
 
Milovan Subotic, Katarina Strbac, Branislav Milosavljevic, „Extremist trends in the Western Balkans and The Republic of Serbia”, Јournal on Law Economy & Management, Sts Science Center, London, 2012.
 
Milovan Subotić, Branislav Milosavljevic, Ivan Dimitrijević, „Differentiation between Definitions of Extremism and Terrorism as a Necessity in Contemporary Security Culturе“, Security forum Cracow 2012, Krakov, 8/9 novembar 2012.
 
Katarina Štrbac, Branislav Milosavljević, Boban Radivojević, „Some aspects of illegal migrations“, Zborník príspekov medzinárodnej vedeckej konferencie, Bezpečnė Slovensko a Evròpska unija, Košice, Slovenská Republika, 2012.
 
Милан Милошевић, Драган Триван, Бранислав Милосављевић, „Безбедносна анализа терористичке претње“, у: Зборник радова са међународне конференције „Супростављање тероризму - Међународни стандарди и правна регулатива“, ВШУП Републике Српске и фондација Hanns Seidel Stiftung, Бања Лука, 2011.
 
Бранислав Милосављевић, „Теориjске основе безбедносне процене“, Војно дело, јесен/2011.
 
Milan Milošević, Dragan Trivan, Branislav Milosavljević, Bezbednosna analiza teroristicke pretnje, u: Suprotstavljanje terorizmu – međunarodni standardi i pravna regulativa, Visoka škola unutrašnjih poslova Republke Srpske, 2011, str. 361-370.
 
Ljubomir Stajić, Milovan Subotić, Branislav Milosavljević, Medjunarodna konotacija borbe protiv korupcije na primeru EU, u Zborniku naučnih radova „Bezbednosna i antikorupcijska politika u Evropskoj uniji”, Bački Petrovac – Gložan, 2012.
dodatakДОДАЦИ
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
photoФОТОГАЛЕРИЈА
потпуковник др Бранислав Милосављевић