ванреднa професорка др Јованка Шарановић, директорка Института за стратегијска истраживања
 
 

Научно звање: научни сарадник
Експертска област: одбрана, безбедност, цивилна заштита, родна равноправност
 
Контакт:
Телефон: +381 11  3603 034
e-mail: jovanka.saranovic@mod.gov.rs
 
 
Биографија:
 
Ванредна професорка др Јованка Шарановић дипломирала је 1985. на Факултету безбедности у Београду где је 2005. докторирала са темом „Ангажовање жена у функцији рационалнијег располагања људским ресурсима у одбрани“. Научни сарадник је на Институту за стратегијска истраживања и ванредни професор на Факултету за дипломатију и безбедност. У склопу стручног усавршавања учествовала je у раду више семинара у земљи и иностранству из следећих области: менаџмент у одбрани; евроинтеграције; реформа система одбране; родна равноправност у сектору безбедности. Тренутно се налази на дужности директорке Института за стратегијска истраживања. Пре тога обављала је дужности истраживача и руководиоца у Центру за стратегијска истраживања и студије ОС „Маршал Тито“, Институту ратне вештине и Институту за стратегијска истраживања. Руководила је научноистраживачким пројектима: Обим и модалитети ангажовања жена у савременим армијама; Ставови средњошколске омладине о школовању на Војној академији; Јавност Војске Србије о реформи војске и безбедносним интеграцијама; Прилагођеност студената ВА условима школовања и обуке, Родни аспект у војној професији и Ефикасност и ефективност родно мешовитих састава.

У оквиру реализације програма реформе система одбране била је на челу радне групе за школовање девојака на Војној академији Војксе Србије. Бавећи се овом темом била је главни организатор три Међународне научне конференције: Жене у војсци  (2006); Жене у сектору безбедности (2010) и Родна равноправност у систему одбране-домети и перспективе (2015). Уредник је четири тематска зборника радова, учесник и члан уређивачког и програмског одбора важних домаћих и међународних научних скупова. Била је члан МСКТ Владе Србије за израду НАП за примену Резолуције 1325 СБ УН у Србији (2010-2015) и за период (2017-2020). Од 2013-2015. године, поред дужности директорке Института за стратегијска истраживања, обављала је посао саветнице министра одбране за родну равноправност.

Аутор је и коаутор осам књига, великог броја научних и стручних чланака из области безбедности, одбране, геополитике, цивилне заштите и родне равноправности. У SEESAC бази експерата наведена је као експерткиња за родну равноправност. Члан је уређивачког Савета часописа на УО и Издавачког савета научног часописа Међународна политика.  Добитник је годишње награде „Војно дело“ за најбољи чланак-студију у 2011. години, награде „Анђелка Милић“ за кључни допринос у афирмацији родне равноправности у МО и ВС за 2016. годину,  коју додељује Секција за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета Филозофског факултета у Београду. Указом председника Републике Србије о додели одликовања, одликована је сребрном 2016. године и Златном медаљом за ревносну службу 2022.
 
Библиографија:
 
КЊИГЕ И МОНОГРАФИЈЕ:
 
Јованка Шарановић, Јан Mарчек, Зоран Килибарда, „Родна равноправност у Војсци Србије-наслеђе, достигнућа, изазови“, Медија центар „Одбрана“, Београд, 2021. 

Jovanka Saranović, Zoran Kilibarda, „In step with the time - Ministry of Defence and Armed Forces of Serbia on the Road of Objectification of Gender Equity“, Institut for starategic studies,  Media center “Defense”, Belgrade, 2011.
 
Јованка Шарановић, „Школовање жена“, Монографија Српско војно школство, Министарство одбране Републике Србије, 2010.
 
Јованка Шарановић, Срђан Миленковић, Анита Ђорђевић, Татјана Вишацки, „Матуранти о професији официр“, Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2008.
 
Јованка Шарановић, Зоран Килибарда, „Школовање девојака на Војној академији“, Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе, Управа за школство, Војна академија, Београд, 2007.
 
Јованка Шарановић, „Жена у одбрани - од традиционалног до савременог“, Војноиздавачки завод, Београд, 2006.
 
Бранислав Ђорђевић, Митар Ковач, Јованка Шарановић, „Српски вojни пoмeник“, Вojнoиздaвaчки зaвoд, Бeoгрaд, 2005.
 
Јованка Шарановић, Ђуро Фулетић, Милојко Николић, Златан Јеремић, „Историја ратне вештине-период до 1920“, поглавље Стари век, ВИЗ, Београд, 2000.
  
ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ:
 
Стојановић, С., Шарановић, Ј.,Војна неутралност и српска стратешка култура“, Српска политичка мисао, посебно издање, 2022.
 
Marček, J., & Šaranović, J. (2022). Adaptation of mixed-gender unit members to working environment. NBP. Nauka, bezbednost, policija, 27(2).
 
Марчек, Ј, Килибарда, З., Шарановић, Ј. Неке детерминанте става грађана СР Југославије (Републике Србије) о отпору НАТО агресији, међународни Научни скуп: Да се вечно памти НАТО агресија на СРЈ (Републику Србију), тематски зборник радова, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, Факултет за пословне студије и право, Факултет за информационе технологије и инжењерство Универзитета „Унион-Никола Тесла у Београду, 2021.
 
Лукић-Поткоњак, Б., Шарановић, Ј., Мајсторовић, М., „Примена модела „пет прстенова“ у НАТО агресији на СР Југославију (републику Србију)“, тематски зборник радова, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, Факултет за пословне студије и право, Факултет за информационе технологије и инжењерство Универзитета „Унион-Никола Тесла у Београду, Београд, 2021.

Станислав Стојановић, Јованка Шарановић, Азијски Пацифик и америчко-кинеско надметање, Српска политичка мисао бр. 1, Институт за политичке студије, Београд, 2021. 

Јованка Шарановић, Наташа Станојевић, Дејан Вулетић, ''Development opportunities for growing economies on the routes of New China’s Silk Road: case study of Serbia'', IPMA SENET Project Management Conference ''Challenges of Growing Economies'', IPMA Serbia, Belgrade, 19-20 May 2019.
 
Дејан Вулетић, Јованка Шарановић, Иван Вулић, IPMA SENET Project Management Conference ''Challenges of Growing Economies''. Article: ''Risk management in critical information infrastructures'', IPMA Serbia, Belgrade, 19-20 May 2019.
 
Дејан Вулетић, Јованка Шарановић, Иван Вулић, The relationship between the US and China in cyber space, Међународни научни скуп ''Дани Арчибалда Рајса''. Криминалистично-полицијска академија; 6-7 новембар 2019.
 
Милинко Врачар, Јованка Шарановић, „Трансформација рата на размеђу 20 и 21. века“, Српска политичка мисао, 2/2018, Институт за политичке студије, Београд (135-153).
 
Јованка Шарановић, Будислав Суша, Анита Ђорђевић, „Утицај социјалних аспеката прилагођавања током школовања на образовну успешност кадета  Војне  академије”, Војно дело, 2/2016.
 
Jovanka Saranovic, Brankica Lukic-Potkonjak, Tatjana Visacki, „Achivements, challenges and perspectives of the implementation of UNSCR 1325 in the Ministry of defence and the Serbian Armed forces“, Contemporary military challenges, 2016.
 
Katarina Jonev, Hatidža Beriša, Jovanka Šaranović, „The role of the United States of America in the Post-Cold War World: A Global leader or hegemon”, Journal of Liberty and International Affairs, 2016 .
 
Tatjana Višacki, Jovanka Šaranović, „Integration of gender perspective in the defence system of the Republic of Serbia – employees views“, Gender Eguality in Defence System, Accomplishments and Trends, Thematic Collection of Article, 2016.
 
Дејан Вулетић, Јованка Шарановић, „Security Risks on Social Networking Websites”, International scientific conference „Archibald Reiss Days“, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2016.
 
Милинко Врачар, Јованка Шарановић, „Геополитичко позиционирање ЕУ у мултиполарном свету и његов утицај на стратешка опредељења Републике Србије“, Зборник радова са научног скупа „Србија и стратегијска раскршћа“, ШНО, Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2016.
 
Хатиџа Бериша, Јованка Шарановић, Раде Славковић, „Безбедносне импликације глобализације“, IX међународни научни скуп Дани безбједности на тему „Савремени безбједносни ризици и пријетње и њихов утицај на безбједност држава региона“, Бања Лука, 2016.
 
Јованка Шарановић, Биљана Лукић-Поткоњак, Станислав Стојановић, „Утицај физичких способности жена на њихово ангажовање у војсци“, Међународна научна конференција „Жене у спорту“, Факултет за спорт, Универзитет „Унион-Никола Тесла“, 2015.
 
Јованка Шарановић, Татјана Вишацки, Станислав Стојановић, „Менаџмент људским ресурсима и родна перспектива у МО и ВС“, Трећи научно-стручни скуп „Политехника 2015“.
 
Tatjana Visacki, Jovanka Saranović, „Integration of gender perspective in the defence system of the Republic of Serbia - Employees views“, International Conference, Abstract proceedings, Strategic Research Institute, Belgrade, 2015.
 
Dejan Vuletic, Jovanka Saranovic, Jan Marcek, „Lack of Computer Emergency Response Team in the Republic of Serbia-A Security Challenge“, International scientific conference „Archibald Reiss Days“, Thematic conference proceedings of international significance, Volume III, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2015.
 
Зоран Килибарда, Јованка Шарановић, Вања Роквић, „Чувари стереотипа о жени као ограничавајућем фактору групне ефикасности“, Војно дело 3/2015.
Stanislav Sтojanović, Jованка Saranović, „Idea of Security Community and the Balkans“, The Review of International Affairs, VOL.LXVI, 327 No.br 1158-1159, april-septembar 2015.
 
Станислав Стојановић, Јованка Шарановић, „Рационални основи стратегијског мишљења“, Зборник радова са научног скупа: Шест деценија ШНО: корени, раскршћа и перспективе, Универзитет одбране, Војна академија, Београд, 2015.
 
Јованка Шарановић, Милован Суботић, „Исламистички екстремизам на Балкану и војни аспект проблема“, Политика националне безбедности бр. 2/2014, Институт за политичке студије, Београд.
 
Taтјана Вишацки, Јованка Шарановић, „Социодемографске варијабле као детерминанте задовољства послом запослених у војној средини“, Зборник радова, 17th Internatinal Conference Dependability and Quality Management ICDQM, Belgrade, 2014.
 
Јованка Шарановић, Иван Димитријевић, Татјана Вишацки, „Родно осетљив језик – искуства из Војске Србије“, Војно дело, јесен/2014.
 
Jovanka Saranović, Tatjana Visacki, „Social support to the women s career development in the Serbian Army“, Contemporary Macedonian Defence, Ministry of Defence of the Republic of Macedonia, 2013.
 
Небојша Николић, Јованка Шарановић, „Специфичности акредитације стратегијских истраживања у систему одбране“, XVII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента - YUPMA 2013.
 
Jovanka Saranovic, Zoran Kilibarada, „Serbian Experience in Education at the Military Academy“, International Conference: Professional Military Education and Defence Studies: Past, Present and Future, Sofia, 2012.
 
Jovanka Saranovic, Zoran Kilibarada, „Drafting the National action plan for the implementation of the United Nations Security Council Resolution 1325 - the experience of Serbia“, International Conference Sofia, Collection of papers, Sofia, 2012.
 
Јованка Шарановић, „Искорак Војске Србије ка вишим стандардима родне равноправности», Међународна конференција „Жене у сектору безбедности – регионална перспектива“, Тематски зборник радова, Београд, 2012.
 
Јованка Шарановић, „Родна равноправност у Војсци Србије-између диктата прошлости и изазова будућности“, Војно дело бр. 1/2011.
 
Јованка Шарановић, Дејан Вулетић, „Резултати истраживања Института за стратегијска истраживања у функцији развоја наука одбране», Војно дело, Специјално издање, 2011.
 
Јованка Шарановић, Дејан Вулетић, „Резултати истраживања Института за стратегијска истраживања у функцији развоја наука одбране“, Зборник резимеа са научно стручног скупа „Науке одбране“, Војна академија, Београд,  2011.
 
Јованка Шарановић, „Допринос ВС афирмацији родне равноправности у сектору безбедности“, Центар за безбедносне студије, Ревија за безбедност, 4/10.
 
Јованка Шарановић, „Родна равноправност и жене у систему одбране“, Зборник радова са научно-стручног скупа Војна професија у Србији- стање и перспективе, Београд, 2009.
 
Jovanka Saranovic, „Quality of civil defense units manning as prerequisit for more efficient employment in emergencies“, International scientific conference Civil emergencies, Collection of papers, Belgrade, 2009.
 
Јованка Шарановић, „Жене као нови фактор безбедности у војсци“, Ревија за безбедност, 7/2008.
 
Јованка Шарановић, Зоран Килибарда, „Ангажовање жена у функцији побољшања квалитета попуне јединица цивилне заштите“, Дефендологија, бр. 19-20/2007, Бања Лука.  
 
Јованка Шарановић, Зоран Килибарда, „За и против школовања жена за официрске дужности у Војсци Србије“, Војно дело, бр.1/2007.
 
Јованка Шарановић, Анита Ћорђевић, Татјана Штетин, „Ставови и мотивисаност средњошколске омладине за школовање на ВA”, 55. научно-стручни скуп психолога Србије, Лепенски Вир, 2007.
 
Зоран Килибарда, Јованка Шарановић, „Образовни и социјално-економски корелати мотивисаности девојака за војни позив“, Зборник радова Факултета безбедности, Београд, 2007.
 
Јованка Шарановић, Зоран Килибарда, „У сусрет школовању жена на Војној академији“, Школовање и обука у систему одбране - евроатлански аспект, Научно-стручна конференција са међународним учешћем, Београд, 2006.
 
Јованка Шарановић, „Историјска и научно-теоријска исходишта савременог обликовања улоге жене у војсци“, уводно излагање на међународној конференцији „Жене у војсци“ Зборник  радова, 2006.
 
Јованка Шарановић, „Квалитет попуне цивилне заштите и хумана безбедност“, Безбедност, 2/2006.
 
Јованка Шарановић, Јан Марчек, Зоран Килибарда, „Утицај образовног профила и радног искуства официра на њихове процене  могућности ангажовања жена у војсци“, Војно дело, бр. 4/2005.
 
Јованка Шарановић, Склоности жена за обављање послова у војсци“, Нови гласник бр.4/2005.
 
Јованка Шарановић, „Ангажовање жена у страним армијама“, Нови гласник бр.4/ 2004. 
 
Јованка Шарановић, „Борба против тероризма“, Безбедност бр.3/ 2003.
 
Зоран Килибарда, Јованка Шарановић, „Геополитика Русије од експанзионизма до дефанзиве“, Војно дело, бр.6/ 2001.
 
Зоран Килибарда, Јованка Шарановић, „Историјски корени и изазови геополитике савремене Русије“, Војно дело, бр. 4-5/2000.
 
Зоран Килибарда, Јованка Шарановић, „Безбедност Финске у Европи која се мења“, Савремени проблеми ратне вештине бр. 34-35/1996.
 
Зоран Килибарда, Јованка Шарановић, „Развој војне технологије и њен утицај на финску доктрину ратовања“, Савремени проблеми ратне вештине бр. 30/1996.
 
Јованка Шарановић, „Ограничења и могућности ангажовања жена у одбрани земље“, Војно дело, бр 2/ 1995.
 
Зоран Килибарда, Јованка Шарановић, „Нова геополитика, светски поредак и северна Европа у модерној геополитичкој перспективи“,  Војно дело, бр.2/1994.
 
Јованка Шарановић, „Макијавели о вештини ратовања“, Савремени проблеми ратне вештине бр. 28/1993.
dodatakДОДАЦИ
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
photoФОТОГАЛЕРИЈА
ванреднa професорка др Јованка Шарановић, директорка Института за стратегијска истраживања
ванреднa професорка др Јованка Шарановић, директорка Института за стратегијска истраживања
ванреднa професорка др Јованка Шарановић, директорка Института за стратегијска истраживања
ванреднa професорка др Јованка Шарановић, директорка Института за стратегијска истраживања
ванреднa професорка др Јованка Шарановић, директорка Института за стратегијска истраживања
 
ванреднa професорка др Јованка Шарановић, директорка Института за стратегијска истраживања
ванреднa професорка др Јованка Шарановић, директорка Института за стратегијска истраживања
ванреднa професорка др Јованка Шарановић, директорка Института за стратегијска истраживања
ванреднa професорка др Јованка Шарановић, директорка Института за стратегијска истраживања
ванреднa професорка др Јованка Шарановић, директорка Института за стратегијска истраживања
 
ванреднa професорка др Јованка Шарановић, директорка Института за стратегијска истраживања
ванреднa професорка др Јованка Шарановић, директорка Института за стратегијска истраживања
ванреднa професорка др Јованка Шарановић, директорка Института за стратегијска истраживања
ванреднa професорка др Јованка Шарановић, директорка Института за стратегијска истраживања
ванреднa професорка др Јованка Шарановић, директорка Института за стратегијска истраживања
 
videoВИДЕОГАЛЕРИЈА
24.10.2012
Međunarodna naučna konferencija o balkanskim ratovima
13.03.2017
Predstavnice Ministarstva odbrane na tribini o rodnoj ravnopravnosti u Novom Sadu
06.02.2017
mp4 (67,91 MB)
Дан Института за стратегијска истраживања 2017
30.09.2016
Naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“ 2016
12.05.2014
Дан Института за стратегијска истраживања 2014
03.05.2015
RTS: Intervju sa direktorkom Instituta za strategijska istraživanja dr Jovankom Šaranović