Хибридно ратовање – искуства и перспективе (Завршен)
 
 
Хибридно ратовање је нови термин којим се покушавају обухватити и истаћи све специфичности савремених сукоба у прве две деценије двадесетпрвог века. Овај атрактивни термин постао је врло популаран у ширем контексту медијских и политичких кругова, док се у стручној јавности срећу подељена мишљења. За разумевање основне идеје хибридног ратовања корисно је поћи од класичног поимања рата као наставка политике другим средствима. Иновативним приступом и логичком анализом може се сагледати широк спектар и разноликост других – невојних средстава и метода којима се сукоб из сфере политичких односа преноси у друге области: економску, финансијску, саобраћајну, транспортну, информациону, медијску, културну, религијску, спортску. Упоредни процеси глобализације и технолошког развоја нарочито у сфери инофрмационих и комуникационих технологија, у комбинацији са осталим факторима, дају нове могућности и плодно тле за хибридно ратовање. Ипак, основна идеја и садржаји хибридног ратовања нису потпуно нови већ су примењивани и раније али под другим називима. Такође, постоје и други термини којима се покушава означити специфичност модерних сукоба. 

У склопу реализације пројекта на Институту за стратегијска истраживања, 21. децембра 2017. године, одржан је тематски округли сто „Хибридно ратовање – дилема концепта савремених сукоба“ са намером сагледавања ставова домаће стручне и научне јавности о проблемском оквиру феномена „хибридног ратовања“. Објављивање зборника радова са овог скупа очекује се до краја 2018. године.
 
У досадашњем току реализације пројекта објављени су следећи стручни и научни радови:

Давор М. Милошевић, Хибридни сукоб - постмодерни рат, ново лице старе појаве, Војно дело 1/2019 

Мирослав Митровић, Стратешка комуникација у функцији националне безбедности, Војно дело 1/2019.

Тематски зборник радова „Хибридно ратовање – дилема концепта савремених сукоба“, Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2018.

Miroslav Mitrovic, The Balkans and Non-Military Security Threats – Quality Comparative Analyses of Resilience Capabilities Regarding Hybrid Threats, Security and Defence Quarterly, SDQ 2018; 5 (22).

Радиша Саковић, Мирослав Р. Терзић, Употреба друштвених мрежа у хибридном ратовању, Војно дело 7/2018.

Дејан В. Вулетић, Психолошка димензија хибридног ратовања, Војно дело 6/2018.

Небојша Вуковић, Концепт рата четврте генерације – генеза, елементи и значај, Војно дело 5/2018.

Иван Ранчић, Хатиџа Бериша, Хибридни рат – мит или стварност, Војно дело 5/2018.

Давор М. Милошевић, Перцепција савремених оружаних сукоба као индикатора хибридног концепта рата, модели превенције и супротстављања хибридним претњама, Војно дело 5/2018.

Дејан Вулетић, Милинко Врачар, Сајбер ратовање и промена физиономије савремених сукоба: у Зборнику радова „Употреба силе у међународним односама“, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2018.​

Milinko Vračar, Vladlena Tikhova, Diskurzivni pristup fenomenu "hibridnog ratovanja", Vojno delo 3/2018. 

Davor Milošević, Pojmovno odredjenje fenomena "hibridnog ratovanja", Vojno delo 3/2018.

Мирослав Митровић, Јавна дипломатија у парадигми хибридног концепта сукоба, Војно дело 2/2018. 

Nebojsa Nikolic, (2018), "Connecting Conflict Concepts: Hybrid Warfare and Warden’s Rings", Information & Security: AnInternational Journal Vol.41: 21-34. 

Nebojsa Nikolic, (2018), "Obstacles in Inter-Organizational Cooperation and Hybrid Threats", Information & Security: An International Journal Vol.39: 29-41.     

Милинко Врачар, Јованка Шарановић, „Трансформација рата на размеђу 20 и 21. века“, Српска политичка мисао, 2/2018, Институт за политичке студије, Београд (135-153).

Miroslav Mitrović, Genesis of Propaganda as a Strategic Means of Hybrid Warfare Concept, Vojno delo, International Edition, 1/2018.

Milovan Subotić, Miroslav Mitrović: „Hybrid Nature of Extremism: Cohesive Characteristics of Ethno-Nacionalism and Religious Extremism as Generators of Balkan Unsecurity“, Vojno delo, International Edition, 1/2018.

Milinko Vračar, Milica Ćurčić, „The Evolution of European Perception of the Term Hybrid Warfare“, Vojno delo, 1/2018.

Мирослав Митровић, Допринос разумевању јавног мњења – моделовање управљања и предвиђања реакција, у: Тематски зборник радова „Хибридно ратовање – дилема концепта савремених оружаних сукоба“, ИСИ, Београд, 2018.

Miroslav Mitrović, Milan Miljković, Hybrid Genesis of Information Operations in Cyberspace, ТEME, г. XLII, бр. 4, октобар - децембар 2018.

Nebojsa Nikolic, (2017), “Hybrid Warfare Impact on Command and Control Process”, 8th DQM International Conference, ICDQM-2017, The Research Center of Dependability and Quality Management, Prijevor, Serbia, 29-30 June 2017, pp.193-198. 

Небојша Николић, (2017), “Разматрање иновативности концепта хибридног ратовања”, часопис  Војно дело, број 5, 2017, 320-332. 

Miroslav Mitrović, Critical National Infrastructure in the Scope of Asymmetric Security Threats Involved in Hybrid Warfare Concept, in: Thematic Collection of Articles – Asymmetry and Strategy, Strategic Research Institute, Belgrade, 2017.

Miroslav R. Terzić, Mića D. Miladinović i Sabahudin Coković, Hibridno ratovanje – konceptualna adaptacija, Vojno delo, 5/2017.

Небојша Николић, (2017), “Неограничени рат – кинеска перцепција савременог ратовања”, часопис Војно дело, број 6, 2017, 293-303. 

Милинко Врачар, Разматрање адекватног теоријско-епистемолошког приступа у истраживању феномена хибридног ратовања, Војно дело 7/2017.

Dejan V. Vuletić, Upotreba sajber prostora u kontekstu hibridnog ratovanja, Vojno delo, 7/2017.

Dejan M. Vučinić Psihološko ratovanje u prostoru društvenih informacionih medija – aspekt hibridnog ratovanja, Vojno delo, 7/2017.

Милош Р. Миленковић, Насилна промена режима као садржај хибридног рата, Војно дело 6/2017.

Dejan S. Stojković, Hibridne pretnje bezbednosti Republike Srbije, Vojno delo, 6/2017.

Мирослав Митровић, Економски и енергетски аспекти хибридног угрожавања националне безбедности, Војно дело, Београд, 6/2017.

Мирослав Митровић, Хибридно ратовање и асиметричне безбедносне претње, Војно дело, Београд, 5/2017.

Нeбојша Николић, (2017), “Безбедност војних складишта и хибридне претње”, Зборник радова 12.међународног саветовања “Ризик и Безбедносни инжењеринг”, Visoka tehnicka skola strukovnih studija u Novom Sadu,  Копаоник, Србија, 9-11. Јануар.2017, стр.40-46.   

Nebojsa Nikolic,  (2017), “Comparative Review of Hybrid Warfare and Special Warfare”, Thematic Conference Proceedings of International Scientific Conference “Archibald Reiss Days 2017”, Academy of Criminalistic and Police Studies, 7-9 November 2017, Belgrade, Serbia, Vol. 1, 253-262. 

Hybrid Security Treats and Contemporary approach to National Security, in Tematic Conference Proceedings - Archibald Reiss Days, Police Academy, Belgrade, 2017.

Miroslav Mitrović, Contemporary Challenges of Management with National Security in Hybrid Security Environment, International Scientific Conference on Economics and Management – EMAN, Ljubljana, 2017.

Нeбојша Николић, (2017), “Инциденти у складиштима опасних материја и хибридно ратовање“, Зборник радова са 4. научно-стручног скупа ПОЛИТЕХНИКА 2017 са међународним учешћем, Visoka skola strukovnih studija Beogradska politehnika,  Београд, 8. децембар 2017, стр. 205-210.    

Nebojsa Nikolic, Svetlana Jankovic, „Inter-organizational Collaboration in Countering Hybrid Warfare”, International scientific Conference “Archibald Reiss Days“, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, Serbia, 10-11 March 2016.
dodatakДОДАЦИ