Војноисторијски гласник :: Упутство за ауторе
ОСНОВНА УПУТСТВА
 
 У часопису Војноисторијски гласник се објављују необјављени научни (оригинални научни чланак, прегледни чланак, кратко или претходно саопштење, научна критика, полемика и осврт и критичко издање изворне грађе) и стручни радови (прикази, информативни прилози) који се баве војном историјом са посебним акцентом на историју Србије, Југославије и Балкана.
 Радови се објављују на српском језику ћирилицом. Максимална дужина рада је 45.000 карактера са размацима, укључујући и фусноте и друге прилоге. Текст треба да је написан у  MS Word-u, фонтом Times New Roman,  величина фонта 12, са размаком 1,5. Фусноте писати фонтом 10, размак Single.
Сви добијени научни радови подлежу рецензији и да би били објављени неопходно је да добију две позитивне рецензије анонимних спољних рецензената из земље или иностранства.
Научни рад треба да има следеће елементе:
–     титула, име и презиме и звање аутора (Times New Roman, фонт 12) Име и презиме аутора писати великим словима. Рад може имати највише три аутора. Потребно је навести и годину рођења аутора, која се доставља Народној библиотеци Србије ради каталогизације чланка.
–     назив и адреса установе (фонт 12)
–     електронска адреса аутора (фонт 12)
–     наслов рада (Times New Roman, фонт 14, велика слова, Болд)
–     апстракт рада на српском, (11, до 1.000 карактера)
–     кључне речи (до 10 термина, фонт 11)
–  основни текст рада (Times New Roman, фонт 12, до 45.000 карактера, са размацима и фуснотама). Основни текст рада може имати поглавља и потпоглавља, са кратким поднасловом, исписаним италиком, фонт 12.
–    фусноте (Times New Roman, фонт 10, размак Single)
–   списак извора и литературе (прво необјављени па објављени извори и потом литература абецедним редом, фонт 12)
–   резиме на енглеском језику, са именом и презименом аутора и насловом рада (фонт 11, до 2.000 карактера)
–    кључне речи на енглеском (до 10 термина, фонт 11).
Редослед елемената се мора поштовати.
Назив пројекта, захвалност установама, и сл. ставити уз наслов рада, као прву, ненумерисану фусноту (звездицу)
Табеле, фотографије, графиконе и друге прилоге ставити на одређеном месту у тексту са редним бројем и описом/легендом.
За цитирање извора и литературе користити Чикашки цитатни стил (видети детаљно упутство у тексту испод). Приликом цитирања поштовати писмо на којем је цитирани рад објављен.
Редакција неће разматрати радове који не садрже све наведене елементе.
Рукописе слати у електронској форми на електронску адресу Редакције:
VIG@mod.gov.rs
 
УПУТСТВО ЗА НАВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНЦИ
ПО ЧИKАШKОМ ЦИТАТНОМ СТИЛУ
 
Цитирање архивских извора
 За цитирање архивских извора користити правила и препоруке појединих архива. Притом, полазити од општег ка појединачном, односно од архива, преко фонда, фасцикле/кутије, архивске јединице, досијеа, сигнатуре.  Први пут навести пун назив архива и фонда, а потом скраћеницу или само број. Kада се у фуснотама цитира конкретни документ (акт, допис, писмо, извештај, елаборат, реферат, итд.) наводи се број, датум, аутор (установом или појединцем) и наслов. У библиографији се наводи само архив и фонд или збирка, који су коришћени.
ПРИМЕРИ: Архив Југославије (АЈ), фонд 130, Савезно извршно веће (СИВ), фасцикла 1, архивска јединица 2,  Даље: АЈ, 130-1-2
ПРИМЕР: Војни архив, Пописник 3, кутија 223, фасцикла12, документ 8.
Даље:ВА, П-3, 223-12-8
ПРИМЕР: Дипломатски архив Министарства спољних послова Републике Србије (ДА МСП), Политичка архива (ПА), САД, 1966, фасц.160, досије 15, сигн.41036. Даље: ДА МСП, ПА ....
Дипломатски архив Министарства спољних послова Републике Србије (ДА МСП), Политичка архива (ПА), Индија, 1955, фасц. 24, досије 36, сигн. 41989. Даље: ДА МСП, ПА,…
Архив Србије (АС), фонд Центални комитет Савеза комуниста Србије (ЦK СKС), Управа за агитацију и пропаганду, фасц. 10, Извештај о школама у НР Србији и Београдском универзитету, јун 1949. Даље: АС, ЦK СKС,…
Архив САНУ, Историјска збирка, Заоставштина Александра Белића, 14386, АБ/ИВ – 1421.
 
Цитирање монографских радова
 Монографија са једним аутором
напомена или фуснота (у даљем тексту Ф): редни број. Име и презиме аутора, Наслов књиге (Место издања: Издавач, година), страна.
ПРИМЕР: Драган Богетић, Југословенско-амерички односи: 1961-1971 (Београд: Институт за савремену историју, 2102), 25.
Библиографија (у даљем тексту Б): Презиме, име аутора. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година.
ПРИМЕР: Богетић, Драган. Југословенско-амерички односи:1961-1971. Београд: Институт за савремену историју, 2012.
 
Монографија са два или три аутора
Ф: редни број. Име и презиме аутора и име и презиме аутора, Наслов књиге (Место издања: Издавач, година), страна
ПРИМЕР: Драган Богетић и Александар Животић, Југославија и Арапско-израелски рат 1967.(Београд: Институт за савремену историју, 2010), 85.
Б: Презиме, име, и име и презиме. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година
ПРИМЕР: Богетић Драган и Александар Животић. Југославија и Арапско-израелски рат 1967. Београд: Институт за савремену историју, 2010.
 
Монографија са четири или више аутора
Уколико монографија има четири или више аутора у библиографији се наводе сви аутори, а у фуснотама се наводи само први аутор, а потом „и др.“ (и други), или „et al.“ код радова на страном језику.
Ф: редни број. Име и презиме аутора и др., Наслов књиге (Место издања: Издавач, година), страна.
ПРИМЕР: Christoph Neumayer et al.,Bošnjaci u carskoj službi: Bosanskohercegovačke trupe u austrougarskoj vojsci.Histroija i uniforme od 1878. do 1918. godine (Wien:Verlag Militaria, Edition Stefan Rest, 2008), 120-134.
.Б: Презиме, име, име и презиме, име и презиме, име и презиме и име и презиме аутора. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година.
ПРИМЕР: Neumayer, Christoph, Erwin Schmidl, Hermann Hinterstoisser, Helmut Wohnout. Bošnjaci u carskoj službi: Bosanskohercegovačke trupe u austrougarskoj vojsci. Historija i uniforme od 1878. do 1918. godine.Wien:Verlag Militaria, Edition Stefan Rest, 2008.
 
Уредник, приређивач, преводилац – примарна одговорност
Ф: редни број. Име и презиме, ур., гл и одг. ур., прев., прир., Наслов књиге (Место издања: Издавач, година), страна.
ПРИМЕР: Момчило Павловић, прир., Документи ЦИА о Југославији 1948 – 1983 (Београд: Институт за савремену историју, Универзитет у Београду-Факултет безбедности, Службени гласник Републике Србије, 2009), 235.
Б: Презиме, име, ур., гл и одг. ур., прев., прир. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година.
ПРИМЕР: Павловић, Момчило, прир. Документи ЦИА о Југославији 1948 – 1983. Београд: Институт за савремену историју, Универзитет у Београду-Факултет безбедности, Службени гласник Републике Србије, 2009.
Уколико има више уредника, приређивача или преводилаца, важе иста правила као за ауторе монографија.
 
 
Уредник, приређивач, преводилац – секундарна одговорност
Ф: редни број. Име и презиме аутора, Наслов књиге, ур., гл. и одг. ур., прев., прир. Име и презиме (Место издања: Издавач, година), страна.
ПРИМЕР: Џон Луис Гедис, Хладни рат: Ми данас знамо, Зоран Хамовић, превод Предраг Симић (Београд: Клио, 2003), 157.
Б: Презиме, име аутора. Наслов књиге. Уредник, Главни и одговорни уредник, Превео, Приредио Име и презиме. Место издања: Издавач, година.
ПРИМЕР: Гедис Џон Луис. Хладни рат: Ми данас знамо. Зоран Хамовић, превод Предраг Симић. Београд: Клио, 2008.
 
 Електронско издање књиге
Ако је књига доступна у више формата, требало би навести ону верзију која је коришћена у раду. У библиографији се може навести да је књига доступна и у другим форматима.
Ф: редни број. Име и презиме аутора, Наслов књиге (Место издања: Издавач, година), http://адреса (приступљено датум).
ПРИМЕР: Бранислав Нушић, Аутобиографија (Београд: Kреативни центар, 2001),
http://www.антикварнекњиге.com/електронскекњиге/detail-item_39(приступљено 13. 10. 2008)
Б: Презиме, име аутора. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година. http://адреса. (приступљено датум).Такође доступно у штампаном облику и на CD-ROM.
ПРИМЕР: Нушић, Бранислав. Аутобиографија. Београд: Kреативни центар, 2001.
http://www.антикварнекњиге.com/електронскекњиге/detail-item_39(приступљено 13. 10. 2008). Такође доступно у штампаном облику.
 
 
 
Цитирање зборника радова
 Цитирање чланка у зборнику радова:
Ф: Име и презиме аутора, „Наслов чланка“, у: Наслов зборника, уредник Име и презиме (Место издања: Издавач, година), страна.
ПРИМЕР: Слободан Селинић, „Југословенски представници у Чехословачкој 1945-1949“, у : Југословенска дипломатија 1946-1961, уредник Слободан Селинић (Београд: Институт за новију историју Србије, 2012), 135-159.
Б: Презиме, име аутора. „Наслов чланка“. У: Наслов зборника. уредник Име и презиме, стране. Место издања: Издавач, година.
ПРИМЕР: Селинић, Слободан. „Југословенски представници у Чехословачкој 1945-1949“. У: Југословенска дипломатија 1950-1951. Уредник Слободан Селинић, 135-159. Београд: Институт за новију историју Србије, 2012. 
 
Цитирање поглавља или неког другог дела књиге
Ф: Име и презиме аутора, „Наслов поглавља“, у: Наслов књиге, уредник Име и презиме (Место издања: Издавач, година), страна.
ПРИМЕР: Дубравка Стојановић, „Успон и пад детанта 1969-1980“, у: Рађање глобалног света 1880-2015, уредник Милан Ристовић (Београд, Чигоја штампа, 2015), 330-341. 
Б: Презиме, име аутора. „Наслов поглавља“. У Наслов књиге. уредник Име и презиме, стране. Место издања: Издавач, година.
ПРИМЕР: Стојановић, Дубравка. „Успон и пад детанта 1969-1980“. У: Рађање глобалног света 1880-2015. уредник Милан Ристовић, 343-362. Београд: Чигоја штампа, 2015.
 
Предговор, уводник, поговор
Ф: Име и презиме, предговор, уводник, поговор у Наслов књиге, Име и презиме аутора (Место издања: Издавач, година), стране.
ПРИМЕР: Мирољуб Kљајић, Предговор у Аутобиографија једног матуранта 1941, Миодраг В. Михаиловић (Чачак: Међуопштински историјски архив, 2012), 7-8.
Б: Презиме, име. Предговор, уводник, поговор у Наслов књиге, Име и презиме аутора, стране. Место издања: Издавач, година.
ПРИМЕР: Kљајић, Мирољуб. Предговор у Аутобиографија једног матуранта 1941, Миодраг В. Михаиловић 7-8. Чачак: Међуопштински историјски архив, 2012.
 
Јединица из енциклопедије или лексикона
Ф: Име и презиме аутора, „Наслов текста“, у: Енциклопедија, лексикон, том, (Место издања: Издавач, година), стране.
ПРИМЕР: Чедомир Попов, „Марковић, Светозар“, у: Српски биографски речник, 6, Мар-Миш, (Нови Сад: Матица српска, 2014), 204-209.
Б: Презиме, име аутора. „Наслов текста“. У: Енциклопедија, лексикон, том, стране. Место издања: Издавач, година.
ПРИМЕР: Попов, Чедомир. „Марковић, Светозар“. У: Српски биографски речник, 6, Мар-Миш, 204-209. Нови Сад: Матица српска, 2014.
 
 Цитирање часописа и новина
 Рад у часопису у штампаном облику:
Ф: Име и презиме аутора, „Наслов текста“, Наслов часописа, година излажења, број, свеска (година), страна.
ПРИМЕР: Александар Радић, „Вежба Авала-Југословенска одбрана од Варшавског пакта 1968. године“, Историја 20. века, XXIV, бр.2, (2006), 99.
Б: Презиме, име. „Наслов текста“. Наслов часописа, година излажења, број, свеска (година), стране.
ПРИМЕР: Радић Александар. „Вежба Авала-Југословенска одбрана од Варшавског пакта 1968. године“. Историја 20. века, XXIV, бр.2, (2006), 87-104.
У фуснотама се наводи страна или стране које су консултоване, а у библиографији број страна целог чланка.
Уколико рад има више аутора њихова имена се наводе као у случају монографије.
 
Текст у дневној и периодичној штампи:
Ф: Име и презиме аутора, „Наслов текста“, Наслов новина, датум, страна.
ПРИМЕР: Александар Белић, „Око Трста“, Политика, 17. 9. 1945, 1.
Уколико није потписан аутор текста, цитат започети са насловом.
Б: У библиографији не наводити сваки текст понаособ, већ после одељка са објављеним изворима, навести наслов новина и годину или распон година које су коришћене у раду.
Уколико се ради о специфичном и посебно важном тексту, навести га у библиографији на следећи начин: Презиме, име аутора. „Наслов текста“. Наслов новина, датум, страна.
ПРИМЕР: Белић, Александар. „Око Трста“. Политика, 17. 9. 1945, 1.
 
Текст у on-line часопису:
Ф: Име и презиме аутора, „Наслов текста“, Наслов часописа, број, свеска (година издања), стране, (приступљено датум). DOI број.
ПРИМЕР: Konstantin V. Nikiforov, „Modernization mixed with nationalism“, Balcanica, XLV,(2014), 443,(приступљено 28.7.2015).  DOI:10.2298/BALC1445443N.
Б: Презиме, име аутора. „Наслов текста“. Наслов часописа, број, свеска (датум), стране, (приступљено датум).
ПРИМЕР: Nikiforov, Konstantin V. „Modernization mixed with nationalism“, Balcanica, XLV, (2014), 443-451, (приступљено28.7.2015). DOI:10.2298/BALC1445443N.
Уколико часопис нема  DOI  број, навести http://адресу и датум приступања.
 
Цитирање магистарских теза и докторских дисертација
Ф: Име и презиме, „Наслов тезе/дисертације“ (врста рада, Универзитет, Факултет, Одељење, година)
ПРИМЕР: Мр Ивана Добривојевић, „Село и град. Трансформација аграрног друштва Србије: 1945-1955 “(докторска дисертација, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, 2011)
Б: Презиме, име. „Наслов тезе/дисертације“. Врста рада, Универзитет, Факултет, Одељење, година.
ПРИМЕР: Добривојевић, мр Ивана. „Село и град. Трансформација аграрног друштва Србије: 1945-1955 “. Докторска дисертација, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, 2011.
 
Цитирање мултимедијалних извора
 Звучни запис:
Ф: Име и презиме аутора, Наслов записа, продуцентска кућа – медиј.
ПРИМЕР: Јосип Броз Тито, Тито нам говори, ПГП РТБ 1977 – грамофонска плоча
Б: Презиме, име аутора. Наслов записа. Име продуцентске куће, издавача – медиј.
ПРИМЕР: Броз, Јосип Тито. Тито нам говори. ПГП РТБ 1977 – грамофонска плоча.
 
Видео запис:
Ф: Наслов филма, медиј, редитељ Име и презиме (Место издања: Издавач, година).
ПРИМЕР: Вариола вера, ДВД, редитељ Горан Марковић (Београд: Ванс, 2005).
Б: Наслов филма. Редитељ Име и презиме. Место издања: Издавач, година. Медиј.
ПРИМЕР: Вариола вера. Редитељ Горан Марковић. Београд: Ванс, 2005. ДВД.
 
Цитирање усмених казивања (oral history)
ПРИМЕР: Интервју са Латинком Перовић, Београд, Србија, 12.05.2007.
 
 Цитирање е-мејла и СМС-а
ПРИМЕР: Александар Петровић, е-мејл послат аутору 18.11.2105.
 
Цитирање радова у даљем тексту, након првог помињања
 Први пут цитиран рад се наводи у пуној форми у фусноти, док се у даљем тексту користи скраћена форма:
– за радове на српском језику приликом понављања исте јединице користити Исто (приликом понављања у првој следећој фусноти) или н.д. (приликом понављања касније у тексту, уколико је то једини рад одређеног аутора који цитирамо). Приликом непосредног понављања истог аутора користити Исти/Иста.
ПРИМЕР: напомена бр.4. Ђоко Трипковић, Југославија-СССР: 1956-1971(Београд: Институт за савремену историју, 2013), 35.
напомена бр.5. Исто, 36.
Напомена бр. 22. Ђ. Трипковић, н.д., 100.
– за радове на страним језицима приликом понављања исте јединице користити Ibid. (приликом понављања у првој следећој фусноти) или оп. цит. (приликом понављања касније у тексту, уколико је то једини рад одређеног аутора који цитирамо). Приликом непосредног понављања истог аутора користити Idem.
ПРИМЕР: напомена бр.4. Matti Golan, The secret conversations of Henry Kissinger.Step by step diplomacy in the Middle East (Quadrangle: The New York Times Book.co, 1976), 13.
напомена бр.5. Ibid.
напомена бр.32. M. Golan, op.cit., 85.
ПРИМЕР: напомена br. 5. David Holloway, Stalin and the Bomb: the Soviet Union and Atomic Energy: 1939 – 1956 (New Haven: Yale University Press, 1994), 45.
напомена br. 6. Ibid.
напомена br. 16. D. Holloway, op. cit., 50.
– уколико у тексту цитирамо више радова истог аутора, сваки рад при поновном цитирању наводимо у скраћеном облику.
ПРИМЕР: Ђ. Трипковић, Југославија и СССР…, 217.
Golan, The secret conversations.....67.
Богетић, „ Kипарска  криза 1974…,“115.
 
Напомене:
Приликом цитирања литературе поштовати писмо на којем је цитирани рад објављен.
У основном тексту називе месеци писати словима, а у оквиру цитата арапским цифрама.