Монографија „Асиметричне форме угрожавања безбедности на примеру Југоисточне Европе“
 
Монографија „Асиметричне форме угрожавања безбедности на примеру Југоисто­чне Европе“ представља кључни резултат пројекта „Идентификовање савремених асиметричних форми угрожавања безбедности”, који је остварен у Институту за стратегијска истраживања Министарства одбране у периоду од 2015. до 2017. године. Резултати до којих се при­ликом истраживања дошло, као и закључци који су на тим сазнањима засновани, представљају садржај ове монографије. Проблемски оквир пројекта представљала је чињеница да се државе са овог простора све интензивније суочавају са новим, нетрадиционалним изазовима, ризицима и претњама док је полазиште у истраживању било да се они јављају као последица глобалних процеса, попут велике светске економске кризе, драматичног пораста социјалне неједнакости, слабљења улоге националне државе и њене моћи, демографских и климатских промена, и све израженијег дефицита енергената и осталих необновивих ресурса. Сваки од набројених феномена, чији је главни именитељ асиметрија, анализиран је у интерактивном контексту глобалног значаја сваког од ових партикулари­тета са регионом Југоисточне Европе, што је и централно локацијско опредељење овог истраживања представљеног у монографији.
dodatakДОДАЦИ