Пројекција трендова од значаја за безбедност Републике Србије до 2030. године (Актуелан)

Институт за стратегијска истраживања покренуо је нови научноистраживачки пројекат под називом „Пројекција трендова од значаја за безбедност Републике Србије до 2030. године“. Циљ пројекта јесте да се идентификују и објасне друштвене појаве и процеси који ће у наредној деценији значајно утицати на стање безбедности Републике Србије.  Овако постављен циљ произилази из става да потпуно и јасно разумевање тих фономена обезбеђује адекватно димензионисање, организовање и ефикасно функционисање безбедносног и одбрамбеног система Републике Србије у превенцији и супротстављању појавама угрожавања националне безбедности. Како предмет истраживања чине безбедносни трендови од значаја за одбрану и безбедност Републике Србије фокус истраживачке пажње примарно ће бити усмерен ка следећим питањима:

- Форме и садржаји угрожавања националне безбедности Србије
- Геополитичко надметање на глобалном и регионалном нивоу
- Пораст улоге војне моћи и одрживост војне неутралности Републике Србије
- Форме политичког насиља од посебног значаја за безбедност Републике Србије
- Утицај промене физиономије оружаних сукоба на стање безбедности у Републици Србији

Идентификовањем и разумевањем трендова од значаја за безбедност Републике Србије ствара се могућност за унапређење њеног одбрамбеног и безбедносног система. Очекује се да ће резултати истраживања представљати адекватну основу за формулисање стратегијских смерница у области националне безбедности у наредној деценији.