Физиономија савремених оружаних сукоба (Актуелан)
Научноистраживачки пројекат Института за стратегијска истраживања под називом ''Физиономија савремених оружаних сукоба'' покренут је услед стално присутне потребе за анализом карактеристика и обележја савремених оружаних сукоба и разјашњења њихове генезе и актуелног испољавања. Само потпуно, јасно и прецизно разумевање тих карактеристика обезбеђује адекватно организовање и ефикасно деловање система безбедности.
 
Предмет истраживања представљају основне карактеристике савремених оружаних сукоба у контексту сагледавања значаја војне моћи, информационе димензије ратовања и промене у стратегијским документима, а које се рефлектују на начин организовања и припрему одбране Републике Србије.
 
Предмет истраживања биће разматран кроз четири чиниоца:
  • значај војне моћи у савременим оружаним сукобима
  • промене и разлике у стратегијама најзначајнијих држава и савеза, које су последица реакције на промене у физиономији оружаних сукоба, тако и одговор на неке будуће сукобе и различите форме угрожавања безбедности.
  • примена информационог ратовања у савременим оружаним сукобима
  • организационе промене које јесу или које тек треба извести у систему одбране у контексту промене физиономије савремених оружаних сукоба
Научноистраживачки пројекат је предложен од стране више организационих целина Министарства одбране и представља недвосмислену потребу система. Резултати истраживања доприносе бољем разумевању карактеристика савремених оружаних сукоба и адекватној и правовременој перцепцији што већег броја претњи које могу или већ угрожавају безбедност Републике Србије. Сазнања из пројекта представљају релевантну полазну основу за надградњу система одбране и унапређења способности војске, које у коначном треба да резултира већом спремношћу државе и друштва да се супротстави савременим изазовима, ризицима и претњама које угрожавају, или у блиској будућности могу да угрозе безбедност Републике Србије.