Заштита критичних информационих инфраструктура (Завршен)
Реализацијом научноистраживачког пројекта „Заштита критичних информационих инфраструктура“ извршена је комплексна анализа организационих решења, закона и других регулатива везаних за заштиту критичних информационих инфраструктура. Практични циљ истраживања огледа се у могућности коришћења резултата истраживања у пракси, доласку до поузданих ставова у погледу усвојених решења заштите критичних информационих инфраструктура и сагледавање правца даљег развоја као и могућности коришћења резултата истраживања за унапређење заштите критичних информационих инфраструктура у Републици Србији. У првом делу научно-истраживачког пројекта разматрају се критичне (информационе) инфраструктуре кроз идентификовање, разматрање рањивости и карактеристичних напада на исте. Посебно значајан део представља разматрање управљања ризицима и заштите критичних информационих инфраструктура. Други део научно-истраживачког пројекта посвећен је политикама, стратегијама и активностима заштите критичних информационих инфраструктура одређених међународних организација (Организација уједињених нација, Европска унија, НАТО, Организација за економску сарадњу и развој, Група 8). У трећем делу научно-истраживачког пројекта анализирају се политике, активности и тела задужена за заштиту критичних информационих инфраструктура на националном нивоу.