01.08.2022

Јавни конкурс за пријем лица у ВП 1965 Београд и ВП 2522 Београд - Материјал за припрему


Поштовани кандидати,

У поступку спровођења јавног конкурса за пријем лица у ВП 1965 Београд и ВП 2522 Београд, средином септембра 2022. године, биће реализована писана провера знања кандидата по следећем:

За формацијско место Референт, из следећих прописа:
  1. Закон о општем управном поступку,
  2. Закон о државној управи,
  3. Закон о Војсци Србије и
  4. Закон о раду.

За формацијско место Виши књижничар, из следећих прописа:
  1. Закон о библиотечко-информационој делатности,
  2. Правилник о инвентарисању, обради, ревизији и отпису библиотечко-информационе грађе и извора, као и вођењу евиденције о библиотечко-информационој грађи и изворима и
  3. Правилник о библиотечко-информационој делатности у МО и ВС (у додатку).

Са тачним термином писане провере, кандидати који испуњавају услове за учешће у изборном поступку биће упознати дана 06.09.2022. године, путем телефона и путем информације на овом сајту. 
 
dodatakДОДАЦИ