О Институту
 

Институт за стратегијска истраживања је војна научна установа која обавља научноистраживачку делатност за потребе одбране на пољу друштвених и хуманистичких наука у више научних области: менаџмент, политичке науке, социологија, психологија, економија, историја и других области под условима прописаним законом.

Институт за стратегијска истраживања настао је 1984. године у процесу трансформације Центра високих војних школа ЈНА "Маршал Тито" и Центра за стратегијска истраживања ГШ ЈНА у нову интегралну научно-наставну институцију. Имао је три фазе развоја: прву у периоду 1985-1990, у оквиру Центра оружаних снага за стратегијска истраживања и студије (ЦОССИС) "Маршал Тито", другу после 1990. године, до његове трансформације у Институт за ратну вештину, када је био у саставу Центра високих војних школа оружаних снага (ЦВВШ ОС) "Маршал Тито" и трећу, од 2006, када је дотадашњи Институт ратне вештине преформиран и преименован у Институт за стратегијска истраживања где у његов састав улазе део расформираног Војноисторијског института (као одељење за војну историју) и Војни архив (до тада саставни део Војноисторијског института). Институт за стратегијска истраживања је функционално и организационо везан за Универзитет одбране.

Организацијску структуру Института чине:
 • Одељење за студије безбедности,
 • Одељење за студије одбране,
 • Одељење за војну историју
 • Група за заједничке послове и 
 • Војни архив.
У научноистраживачком раду Институт за стратегијска истраживања обавља следеће задатке:
 1. применом научних метода истражује теоријска и практична питања из области безбедности и одбране Републике Србије;
 2. научним приступом истражује процесе и чиниоце у међународним односима од којих зависи безбедност и међународни положај Републике Србије;
 3. користећи научни приступ анализира искуства из постојећих кризних жаришта од значаја за безбедност и одбрану Републике Србије;
 4. научним методама истражује савремене облике угрожавања безбедности Републике Србије;
 5. користећи научни приступ анализира стратегијска и доктринарна документа Републике Србије и других држава и међународних организација од интереса за систем одбране;
 6. истражује организацију и основне принципе моделовања и уређења војске и система одбране применом савремених научних метода;
 7. истражује економске, социолошке, психолошке и друге аспекте функционисања система одбране и војне организације;
 8. истражује историју српске и југословенске војске у XIX и XX веку;
 9. организује рецензије научних радова из Института за стратегијска истраживања и по захтеву учествује у рецензијама научних радова из области безбедности, одбране и војне историје;
 10. оспособљава кадар Института за стратегијска истраживања за научноистраживачку делатност;
 11. учествује и сарађује у научноистраживачким пројектима и активностима са другим институцијама у земљи и иностранству;
 12. припрема и реализује научне и стручне скупове из области безбедности, одбране и војне историје;
 13. припрема и објављује резултате научноистраживачког рада кроз периодичне и друге научне публикације;
 14. реализује и друге задатке од значаја за систем одбране.