Colonel Veljko Blagojevic, PhD Sci.


Scientific Rank: Researcher Associate
Area(s) of Expertise: International Relations, Foreign and Security Policy, International Low, diplomacy and Defence Diplomacy.
 
Contact:
Phone: +381 11 2063 388
e-mail: veljko.blagojevic@mod.gov.rs
 
 
Biography:
 
Colonel Veljko Blagojevic has been working in the Strategic Research Institute since May 27, 2013. He graduated from The Military Academy in Belgrade in 1992, attended the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs in 2003, postgraduate studies Module Studies of USA at The Faculty of Political Sciences in Belgrade (2007) with paper entitled: “The Influence of the United States National Security Strategy 2002 to International Relations”. PhD thesis entitled: “Political and Low Status of Representation of the Defence System in Function of Implementation of Foreign Policy of Republic of Serbia” he defended in The Low Faculty of University “John Naisbitt” in Belgrade (2016). He authored and co-authored many articles in scientific magazines, and presented papers in national and international conferences.
 
Biblography:
 
BOOKS AND MONOGRAPHS:

Veljko Blagojevic, Igor Pejic, Military Power in International Politics: Past - Prеsеnt - Futurе, Lambert Academic Publishing, 2019.

Вељко Благојевић, „Србија и изазови одбрамбене дипломатије“, МЦ ОДБРАНА, Београд, 2018.

Veljko Blagojević, "Defense Diplomacy - Concept, Legal Basis, Organization", Lambert Academic Publishing, 2017.
 
Катарина Штрбац, Станислав Стојановић, Милован Суботић, Бранислав Милосављевић, Вељко Благојевић, Милош Миленковић, Јасминка Симић, „Стратегијско-безбедносни трендови у Југоисточној Европи до 2020. Године“, Медија центра ОДБРАНА, Београд, 2015.
 
ARTICLES:

Veljko Blagojević, Military Power in US Foreign Policy – Tradition and Challenges,  ТЕМЕ, Часопис за друштвене науке – Journal for Social Science, Univerzitet u Nišu, Vol. XLIII, No. 4, 2019.

Veljko Blagojevic, Psychological Operation in Low-Intensity Conflict – Case Study Kosovo and Metohija, in: David vs. Goliath: NATO War Against Yugoslavia and its Implications, IMPP, Fakultet bezbednosti, 2019.
 
Вељко Благојевић, Стратешка култура – студија случаја: Србија, Војно дело 8/2019.
 
Veljko Blagojevic, Igor Pejic, The Geostrategic Significance of the Balkans in the Geopolitical Conceptions of Great Power, in: Balkanska Szachownica – Geopolityczne i Geostrategizne studia o Balkanach w XX I XXI Wieku, Adam Marszarek, Poland, 2019. 
 
Veljko Blagojevic, The Impact of Neutrality on National Doctrine Development, in: Alliance Planning and Coalition Warfare: Historical and Contemporary Approaches, Heeresgeschichtliches Museum, Wien, Institut za strategijska istraživanja, Beograd, 2019.
 
Вељко Благојевић, Стратешка култура и национална безбедност, Зборник Матице српске за  друштвене науке, LXX, № 170 (2/2019).
 
Вељко Благојевић, Русија и развој српске војске од 1805. до 1917. године, у: Српско-руски односи у прошлости и садашњости, Институт за српску културу – Приштина, 2018.
 
Veljko Blagojević, Milovan Subotić: „Defence diplomacy in strategic context of asymmetric treath to national security“, in; „Asymmetry and Sttrategy – Thematic collection of articles, Strategic Research Institute and National Defence School, Beograd 2018.
 
Veljko Blagojevic, „Balkans and Europe Before Assassination in Sarajevo 1914 - The Origin of Balkans as a Strategic Crossroads“, in Andrzej Krzak, Dariusz Gregorczyka (ed.) Colection of Paper: The Art of War in the Balkans, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Poland, 2018.
 
Вељко Благојевић, Игор Пејић, Од устанака до међународног признања - Војска у стварању државног идентитета Кнежевине Србије, Војно дело 3/2018.
 
Вељко Благојевић, Игор Пејић, Кључне реперкусије миграционе кризе у Југоисточној Европи, Војно дело 2/2018.
 
Вељко Благојевић, Бранислав Милосављевић, „Политичко-правни оквир савремених миграција у Југоисточној Европи“, Војно дело, 3/2016.
 
Вељко Благојевић, „Одбрамбена дипломатија у функцији спољне политике државе“, Култура полиса, бр. 29, 2016.
 
Вељко Благојевић, „Компаративна анализа одбрамбене дипломатије неутралних европских држава“, Култура полиса, бр. 31, 2016.
 
Veljko Blagojević, „Jurisdiction Of Defence Diplomacy In Crisis Situations“, in Proceedings from Second International Conference – Security and Crisis Menegement, Regional Association for Secirity and  Crisis Menegement, Belgrade, 2016.
 
Veljko Blagojević, „Potencijal politike neutralnosti Republike Srbije u savremenim međunarodnim odnosima“, u Zborniku radova sa naučne konferencije Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2016.
 
Бранислав Милосављевић, Вељко Благојевић, „Индикатори постојања и деловања организованог криминала“, Војно дело, 5/2016.
 
Katarina Štrbac, Branislav Milosavljević, Veljko Blagojević, „Organized Crime in Western Balkans - Case Serbia“, Vojno delo, 4/2016.
 
Katarina Štrbac, Veljko Blagojević, Branislav Milosavljević, „Legislative Framework of the private Security Sector in the Republic of Serbia“, Security Dimensions, International & National Studies, No. 13, Krakow, Poland, 2015.
 
Станислав Стојановић, Вељко Благојевић, „Стратегијски контекст Првог светског рата”, Војно дело, 1/2015.
 
Вељко Благојевић, Станислав Стојановић, „Зашто рат, а не међународни конгрес 1914. године? - неуспех дипломатије и улога Србије у догађајима који су претходили Великом рату“, Војно дело, 3/2015.
 
Милош Миленковић, Вељко Благојевић, „Обавештајне службе као актери државног удара“, Војно дело, 5/2015.
 
Вељко Благојевић, Функцијe одбрамбене дипломатије у међународном праву”, Годишњак Факултета за безбедност, 2015.
 
Вељко Благојевић, Светлана Јанковић, Урош Живковић, „Законодавство и стратегијско-доктринарна документа у области националне безбедности и кризног менаџмента“, у Зборнику радова  са међународне тематске научне конференције: „Управљање кризним и ванредним ситуацијама – теорија и пракса“, Безбедна Србија и Министарство одбране Републике Србије, Београд, 2015.
 
Branislav Milosavljević, Veljko Blagojević, Katarina Štrbac, „Corruption in Serbia – Political and Legal Aspects”, in Proceedings from International Conference: „Bezpečnost, estremizmus, teroizmus 2014“, Podhajska, Slovak Republic,  2015.
 
Вељко Благојевић, Бранислав Милосављевић, „Култура у функцији реализације политике одбране Републике Србије на међународном плану“, у Зборнику радова  са међународне тематске научне конференције: „Дипломатија и култура Србије – стање и перспективе“, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2015.
dodatakATTACHMENTS
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
photoPHOTOGALLERY
Colonel Veljko Blagojevic, PhD Sci.
Colonel Veljko Blagojevic, PhD Sci.
videoVIDEOGALLERY
26.10.2018
mp4 (7,79 MB)
Video
26.10.2018
mp4 (3,86 MB)
Video