Associate Professor Stanislav Stojanović, PhD, Head of Section for Strategic Studies


Scientific Rank: Research Fellow
Area(s) of Expertise: strategy, international relations, security
 
Contact:
Phone: +381 11 3603 479
e-mail: stanislav.stojanovic@mod.gov.rs
 
Biography:
 
Associate Professor Stanislav Stojanović has been employed at the Institute for Strategic Research of the Ministry of Defence of the Republic of Serbia since 2013. He received his MA and PhD from the Faculty of Security in Belgrade. Among other positions in the Ministry of Defence, he was the Head of the Department of Strategy and the Deputy Chief of the Directorate of Strategic Planning, as well as the Head of the Strategy Department at the Military Academy, where he was elected to the educational title of associate professor in the field of Strategy. He holds classes at the master's and doctoral studies at the Military Academy and the Advanced Security and Defence Studies. He has published a number of papers dealing with the problems of globalization and its implications on safety, the challenges facing the contemporary strategic thought.
  
Bibliography:
 
BOOKS AND MONOGRAPHS:
 
С. Стојановић, М. Суботић, В. Благојевић, Б. Милосављевић, М. Миленковић, Асиметричне форме угрожавања безбедности на примеру Југоисточне Европе, МЦ Одбрана, Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2019.
 
K. Штрбац, С. Стојановић, М. Суботић, Б. Милосављевић, М. Миленковић, Ј. Симић, „Стратегијско-безбедносни трендови у Југоисточној Европи до 2020. године“, Медија центар ОДБРАНА, Београд, 2015.
 
Божидар Форца, Станислав Стојановић, Зоран Путица, Катарина Терзић, Бела књига одбране Републике Србије, Медија центар ОДБРАНА, Београд, 2010.
 
Станислав Стојановић, „Хобсова теорија људске природе и перспективе мира и поретка“, Медија центар ОДБРАНА, Београд, 2012.
 
Станислав Стојановић, „Глобализација и безбедносне перспективе света“, ВИЗ, Београд, 2009.
 
Неђо Даниловић, Катарина Штрбац, Станислав Стојановић, „Бела књига одбране Државне заједнице Србија и Црна Гора“, НИЦ ВОЈСКА, Београд, 2005.
 
ARTICLES:
                                   
Станислав Стојановић, Јованка Шарановић, Азијски Пацифик и америчко-кинеско надметање, Српска политичка мисао бр. 1, Институт за политичке студије, Београд, 2021. 

Станислав Стојановић, Савремена стратешка култура и неутралност, Војно дело 4/2020, Институт за стратегијска истраживања, Београд.

Станислав Стојановић, Ратови 21. века и класична стратегијска мисао, у: Зоран Јевтић, Ненад Стекић (ур.), Изазови савременог света: Стратешко деловање држава или резултанта глобалних и локалних процеса и повода, ФБ, ИСИ, ИММП, Београд, 2020.

Станислав Стојановић, „Посебност односа стратешке културе и стратегије“, Војно дело, 8/2019, Београд.
 
Станислав Стојановић, Ксенија Ђурић Атанасиевски, „Дефицити и ограничења глобалног управљања“, Српска политичка мисао, vol.52, 2/2016.  
 
Бранкица Поткоњак-Лукић, Станислав Стојановић, „Војна неутралност Републике Србије у светлу теорије детерминистичког хаоса“, Зборник радова са научног скупа „Утицај војне неутралности Србије на стабилност и безбедност у Европи, Институт ѕа међународну политику и привреду, Институт за стратегијска истраживања, Hans Seidel  Stiftung  fondacija, Београд, 2016.
 
Станислав Стојановић, „Глобализација између краја и повратка историје“, Војно дело, 3/2016.
 
Станислав Стојановић, Горан Мандић, „Безбедност света између краја и повратка историје“, Међународни проблеми - International Problems, Vol.LXVIII No.2-3/ 2016.
 
Станислав Стојановић, „Република Србија и безбедност и стабилност на Балкану“, Безбедносни форум, 1/2016.  
 
Станислав Стојановић, Бранкица Лукић-Поткоњак, „Стратегијско-безбедносни трендови и пројекција стратешког оквира безбедности Републике Србије“, Зборник радова са научног скупа „Србија и стратегијска раскршћа“, Београд, септембар 2016.
 
Станислав Стојановић, „Глобализација и повратак историје 2015“, Годишњак Факултета безбедности 2015, Београд,  2016.
 
Stanislav Sтojanović, „Security of the World between Hobbes and Kants theoretical postulates“, ARCHIBALD REISS DAYS, Belgrade, 10-11 March 2016, Thematic Conference Proceedings of International Significance, VOLUME II, Academy of Criminalistic of Police studies, Belgrade, 2016.
 
Станислав Стојановић, „Србија и заједничка безбедносна и одбрамбена политика ЕУ“, Нови гласник, 1/2015.
 
Stanislav Sтojanović, Branislav Milosavljević, Miloš Milenković, „Energy security as a condition for stability of Republic of Serbia“, First international scientific-profesional conference  SECURE SERBIA, Crisis and Emergency Situations Management Theory and Practis, Belgrade 2015.
 
Станислав Стојановић, Вељко Благојевић, „Стратегијски контекст Првог светског рата“, Војно дело, бр. 1/2015.
 
Вељко Благојевић, Станислав Стојановић, „Зашто рат а не међународни конгрес1914. године, Војно дело, 3/2015.
 
Stanislav Sтojanović, Jованка Saranović, „Idea of Security Community and the Balkans“, The Review of International Affairs, VOL.LXVI, 327 No.br 1158-1159, april-septembar 2015.
 
Станислав Стојановић, Јованка Шарановић, „Рационални основи стратегијског мишљења, Зборник радова са научног скупа „Шест деценија Школе националне одбране: корени раскршћа и перспективе“, Београд, новембар 2015.
 
Stanislav Sтojanović, Dragan Bojanić, Darko Bozanić, „Globalization and contemporary Strategic Tought», Managment – Theory, Education and Practise“, Conference Procedings of International Scientific Conference,  Liptovsky Mikulaš, Slovakia, 2014.
 
Станислав Стојановић, Зоран Јефтић, „Савремени свет и стратегијска мисао“, Зборник Садржај безбедносних изазова Србије на почетку 21. века, Иновациони центар Факултета  безбедности, Београд, 2014.
 
Станислав Стојановић, С.Ђукић, Игор Баришић, „Стратегијска ситуација и кључни догађаји који су претходили Колубарској бици“, Пројекат Компаративна анализа Колубарске битке, Медија центар ОДБРАНА, Београд, 2014.
 
Stanislav Sтojanović, „Strategic thinking  and protection of national interests“, Зборник радова са међународне научне конференције „Дани Арчибалда Рајса 2013“, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2013.
 
Стансилав Стојановић, „Приказ књиге - Моћ и немоћ преговарања, Политичка ревија, Vol. 30, No 4/2011.
 
Станислав Стојановић, „Суштина и карактеристике НАТО-а као политичке и војне алијансе и дугорочни интереси Републике Србије према НАТО-у“, Зборник са конференције, Србија и НАТО,  Београдски форум за свет равноправних, Београд, 2011.
 
Станислав Стојановић, „Савремено поимање безбедности и безбедност Републике Србије“, Зборник радова са међународне конференције  Србија у  савременом геостратешком окружењу, Београд, Медија центар ОДБРАНА, Београд, 2010.
 
Зоран Јефтић, Станислав Стојановић, „Различити третмани безбедности претпоставке за дефинисање појма безбедности“, Зборник Ризик, моћ и заштита - Увођење у студије безбедности, Службени гласник, Београд, 2010.
 
Станислав Стојановић, „Стратегија националне безбедности и стратегија одбране Републике Србије као чиниоци безбедносног и одбрамбеног аспекта прикључења ЕУ“, Зборник радова „Безбедносни и одбрамбени  аспекти прикључења Републике Србије ЕУ“, Институт за стратегијска истраживања, Мисија ОЕБС у Београду, Београд, 2010.
 
Станислав Стојановић, „Пројекција бројне величине Војске Србије“, Зборник радова са научно-стручног скупа „Војна професија у Србији-стање и перспективе“, Војноиздавачки завод,  Београд , 2009.
 
Станислав Стојановић, „Перспективе безбедности савременог света, Војно дело бр. 4/2008.
 
Станислав Стојановић, „Процес денационализације и безбедност, Војно дело бр.3/ 2007.
 
Неђо Даниловић, Станислав Стојановић, Политичке основе за стратегијско планирање одбране Републике Србије, Међународна политика, бр.1122, април-јун 2006.
 
Станислав Стојановић, „Безбедносни ризици глобализације“, Војно дело бр. 1/2005.
 
Станислав Стојановић, „Неминовност сукоба у политичкој филозофији Томаса Хобса“, Војно дело, Београд, 3/1997.
dodatakATTACHMENTS
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
photoPHOTOGALLERY
Associate Professor Stanislav Stojanović, PhD, Head of Section for Strategic Studies
Associate Professor Stanislav Stojanović, PhD, Head of Section for Strategic Studies
Associate Professor Stanislav Stojanović, PhD, Head of Section for Strategic Studies
Associate Professor Stanislav Stojanović, PhD, Head of Section for Strategic Studies
Associate Professor Stanislav Stojanović, PhD, Head of Section for Strategic Studies
 
Associate Professor Stanislav Stojanović, PhD, Head of Section for Strategic Studies
Associate Professor Stanislav Stojanović, PhD, Head of Section for Strategic Studies
Associate Professor Stanislav Stojanović, PhD, Head of Section for Strategic Studies
Associate Professor Stanislav Stojanović, PhD, Head of Section for Strategic Studies
Associate Professor Stanislav Stojanović, PhD, Head of Section for Strategic Studies
 
Associate Professor Stanislav Stojanović, PhD, Head of Section for Strategic Studies