Associate Professor Јovanka Šaranović, PhD, Director of the Strategic Research Institute


Scientific Rank: research fellow
Area(s) of Expertise: Defense, Security, Civil protection, Gender equality
 
Contact:
Phone: +381 11 2063 955
e-mail: jovanka.saranovic@mod.gov.rs
 
Biography:

 
Jovanka Šaranović graduated from the Faculty of National Defense in 1985 and at the same Faculty took her PhD titled „Women Engagement as a Function of More Rational Availability of Human Resources in Defense“, in 2005. Assistant Professor at Military Academy and Associated Professor at Faculty of Applied Management, Economics and Finance. Within the field  of professional development she participated in the work of many seminars in the country and abroad related to the areas: mangement in defense, EU integration, the defense system reform, gender equality in the defense sector. Currently she holds the position of the Director of The Institute for Strategic Research. Previosly she held the positions of a resercher and Head manager at the Center for Strategic Research and Studies of AF’’ Maršal Tito’’, the Military Arts Institute and the Institute for Strategic Research. She was the  Head of the scientific-research projects: The scope of modalities of engagement of woman in modern armies ,Attitudes of high school youth about education in the Military Academy,Publicity of the Serbian Army in the reform of the army and security integration;Adaptation of cadets of the Military Academy to the conditions of  training of education and training and Gender aspect in the military profession .
Within the implementation of defense system programme she led the working group for education of female cadets at the Military Academy of the Serbian Armed Forces. Beside her main duty of being Director of SRI, she is announced for Gender Advisor of Minister of Defence RS. She is the member of Multisectoral Coordination Body and deputy chief of the MoD Working Team for creation National Action Plan for Implementation of the UN SC Resolution 1325 (2010-2015), also the member of Government Working Team for creating the new NAP 2016-2020. She authored and co-authored seven monographic publications and many articles in scientific and professional magazines. She is editorial board member “Vojno delo”, „Vojnoistorijski glasnik“ (Belgrade), and „Военен журнал“ (Sofija) and SEESAC roster of experts member with expertise in Gender Equality in the Military. She is the winner of the annual award "Vojno delo" for the best article-study in 2011 and the award "Anđelka Milić" for the key contribution to the affirmation of gender equality in the MoD and SAF in 2016, awarded by the Section for feminist research and critical studies of masculinity of the Philosophy Faculty in Belgrade.

Bibliography:
 
BOOKS AND MONOGRAPHS:
 
Jovanka Saranović, Zoran Kilibarda, „In step with the time - Ministry of Defence and Armed Forces of Serbia on the Road of Objectification of Gender Equity“, Institut for starategic studies,  Media center “Defense”, Belgrade, 2011.
 
Јованка Шарановић, „Школовање жена“, Монографија Српско војно школство, Министарство одбране Републике Србије, 2010.
 
Јованка Шарановић, Срђан Миленковић, Анита Ђорђевић, Татјана Вишацки, „Матуранти о професији официр“, Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2008.
 
Јованка Шарановић, Зоран Килибарда, „Школовање девојака на Војној академији“, Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе, Управа за школство, Војна академија, Београд, 2007.
 
Јованка Шарановић, „Жена у одбрани - од традиционалног до савременог“, Војноиздавачки завод, Београд, 2006.
 
Бранислав Ђорђевић, Митар Ковач, Јованка Шарановић, „Српски вojни пoмeник“, Вojнoиздaвaчки зaвoд, Бeoгрaд, 2005.
 
Јованка Шарановић, Ђуро Фулетић, Милојко Николић, Златан Јеремић, „Историја ратне вештине-период до 1920“, поглавље Стари век, ВИЗ, Београд, 2000.
 
ARTICLES:
 
Милинко Врачар, Јованка Шарановић, „Трансформација рата на размеђу 20 и 21. века“, Српска политичка мисао, 2/2018, Институт за политичке студије, Београд (135-153).

Јованка Шарановић, Будислав Суша, Анита Ђорђевић, „Утицај социјалних аспеката прилагођавања током школовања на образовну успешност кадета  Војне  академије”, Војно дело, 2/2016.
 
Jovanka Saranovic, Brankica Lukic-Potkonjak, Tatjana Visacki, „Achivements, challenges and perspectives of the implementation of UNSCR 1325 in the Ministry of defence and the Serbian Armed forces“, Contemporary military challenges, 2016.
 
Katarina Jonev, Hatidža Beriša, Jovanka Šaranović, „The role of the United States of America in the Post-Cold War World: A Global leader or hegemon”, Journal of Liberty and International Affairs, 2016 .
 
Tatjana Višacki, Jovanka Šaranović, „Integration of gender perspective in the defence system of the Republic of Serbia – employees views“, Gender Eguality in Defence System, Accomplishments and Trends, Thematic Collection of Article, 2016.
 
Дејан Вулетић, Јованка Шарановић, „Security Risks on Social Networking Websites”, International scientific conference „Archibald Reiss Days“, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2016. 
 
Милинко Врачар, Јованка Шарановић, „Геополитичко позиционирање ЕУ у мултиполарном свету и његов утицај на стратешка опредељења Републике Србије“, Зборник радова са научног скупа „Србија и стратегијска раскршћа“, ШНО, Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2016.
 
Хатиџа Бериша, Јованка Шарановић, Раде Славковић, „Безбедносне импликације глобализације“, IX међународни научни скуп Дани безбједности на тему „Савремени безбједносни ризици и пријетње и њихов утицај на безбједност држава региона“, Бања Лука, 2016.
 
Јованка Шарановић, Биљана Лукић-Поткоњак, Станислав Стојановић, „Утицај физичких способности жена на њихово ангажовање у војсци“, Међународна научна конференција „Жене у спорту“, Факултет за спорт, Универзитет „Унион-Никола Тесла“, 2015.
 
Јованка Шарановић, Татјана Вишацки, Станислав Стојановић, „Менаџмент људским ресурсима и родна перспектива у МО и ВС“, Трећи научно-стручни скуп „Политехника 2015“.
 
Tatjana Visacki, Jovanka Saranović, „Integration of gender perspective in the defence system of the Republic of Serbia - Employees views“, International Conference, Abstract proceedings, Strategic Research Institute, Belgrade, 2015.
 
Dejan Vuletic, Jovanka Saranovic, Jan Marcek, „Lack of Computer Emergency Response Team in the Republic of Serbia-A Security Challenge“, International scientific conference „Archibald Reiss Days“, Thematic conference proceedings of international significance, Volume III, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2015.
 
Зоран Килибарда, Јованка Шарановић, Вања Роквић, „Чувари стереотипа о жени као ограничавајућем фактору групне ефикасности“, Војно дело 3/2015,
 
Stanislav Sтojanović, Jованка Saranović, „Idea of Security Community and the Balkans“, The Review of International Affairs, VOL.LXVI, 327 No.br 1158-1159, april-septembar 2015.
 
Станислав Стојановић, Јованка Шарановић, „Рационални основи стратегијског мишљења“, Зборник радова са научног скупа: Шест деценија ШНО: корени, раскршћа и перспективе, Универзитет одбране, Војна академија, Београд, 2015.
 
Јованка Шарановић, Милован Суботић, „Исламистички екстремизам на Балкану и војни аспект проблема“, Политика националне безбедности бр. 2/2014, Институт за политичке студије, Београд.
 
Taтјана Вишацки, Јованка Шарановић, „Социодемографске варијабле као детерминанте задовољства послом запослених у војној средини“, Зборник радова, 17th Internatinal Conference Dependability and Quality Management ICDQM, Belgrade, 2014.
 
Јованка Шарановић, Иван Димитријевић, Татјана Вишацки, „Родно осетљив језик – искуства из Војске Србије“, Војно дело, јесен/2014.
 
Jovanka Saranović, Tatjana Visacki, „Social support to the women s career development in the Serbian Army“, Contemporary Macedonian Defence, Ministry of Defence of the Republic of Macedonia, 2013.
 
Небојша Николић, Јованка Шарановић, „Специфичности акредитације стратегијских истраживања у систему одбране“, XVII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента - YUPMA 2013.
 
Jovanka Saranovic, Zoran Kilibarada, „Serbian Experience in Education at the Military Academy“, International Conference: Professional Military Education and Defence Studies: Past, Present and Future, Sofia, 2012.
 
Jovanka Saranovic, Zoran Kilibarada, „Drafting the National action plan for the implementation of the United Nations Security Council Resolution 1325 - the experience of Serbia“, International Conference Sofia, Collection of papers, Sofia, 2012.
 
Јованка Шарановић, „Искорак Војске Србије ка вишим стандардима родне равноправности», Међународна конференција „Жене у сектору безбедности – регионална перспектива“, Тематски зборник радова, Београд, 2012.
 
Јованка Шарановић, „Родна равноправност у Војсци Србије-између диктата прошлости и изазова будућности“, Војно дело бр. 1/2011.
 
Јованка Шарановић, Дејан Вулетић, „Резултати истраживања Института за стратегијска истраживања у функцији развоја наука одбране», Војно дело, Специјално издање, 2011.
 
Јованка Шарановић, Дејан Вулетић, „Резултати истраживања Института за стратегијска истраживања у функцији развоја наука одбране“, Зборник резимеа са научно стручног скупа „Науке одбране“, Војна академија, Београд,  2011.
 
Јованка Шарановић, „Допринос ВС афирмацији родне равноправности у сектору безбедности“, Центар за безбедносне студије, Ревија за безбедност, 4/10.
 
Јованка Шарановић, „Родна равноправност и жене у систему одбране“, Зборник радова са научно-стручног скупа Војна професија у Србији- стање и перспективе, Београд, 2009.
 
Jovanka Saranovic, „Quality of civil defense units manning as prerequisit for more efficient employment in emergencies“, International scientific conference Civil emergencies, Collection of papers, Belgrade, 2009.
 
Јованка Шарановић, „Жене као нови фактор безбедности у војсци“, Ревија за безбедност, 7/2008.
 
Јованка Шарановић, Зоран Килибарда, „Ангажовање жена у функцији побољшања квалитета попуне јединица цивилне заштите“, Дефендологија, бр. 19-20/2007, Бања Лука.   
 
Јованка Шарановић, Зоран Килибарда, „За и против школовања жена за официрске дужности у Војсци Србије“, Војно дело, бр.1/2007.
 
Јованка Шарановић, Анита Ћорђевић, Татјана Штетин, „Ставови и мотивисаност средњошколске омладине за школовање на ВA”, 55. научно-стручни скуп психолога Србије, Лепенски Вир, 2007.
 
Зоран Килибарда, Јованка Шарановић, „Образовни и социјално-економски корелати мотивисаности девојака за војни позив“, Зборник радова Факултета безбедности, Београд, 2007.
 
Јованка Шарановић, Зоран Килибарда, „У сусрет школовању жена на Војној академији“, Школовање и обука у систему одбране - евроатлански аспект, Научно-стручна конференција са међународним учешћем, Београд, 2006.
 
Јованка Шарановић, „Историјска и научно-теоријска исходишта савременог обликовања улоге жене у војсци“, уводно излагање на међународној конференцији „Жене у војсци“ Зборник  радова, 2006.
 
Јованка Шарановић, „Квалитет попуне цивилне заштите и хумана безбедност“, Безбедност, 2/2006.
 
Јованка Шарановић, Јан Марчек, Зоран Килибарда, „Утицај образовног профила и радног искуства официра на њихове процене  могућности ангажовања жена у војсци“, Војно дело, бр. 4/2005.
 
Јованка Шарановић, Склоности жена за обављање послова у војсци“, Нови гласник бр.4/2005.
 
Јованка Шарановић, „Ангажовање жена у страним армијама“, Нови гласник бр.4/ 2004.  
 
Јованка Шарановић, „Борба против тероризма“, Безбедност бр.3/ 2003.
 
Зоран Килибарда, Јованка Шарановић, „Геополитика Русије од експанзионизма до дефанзиве“, Војно дело, бр.6/ 2001.
 
Зоран Килибарда, Јованка Шарановић, „Историјски корени и изазови геополитике савремене Русије“, Војно дело, бр. 4-5/2000.
 
Зоран Килибарда, Јованка Шарановић, „Безбедност Финске у Европи која се мења“, Савремени проблеми ратне вештине бр. 34-35/1996.
 
Зоран Килибарда, Јованка Шарановић, „Развој војне технологије и њен утицај на финску доктрину ратовања“, Савремени проблеми ратне вештине бр. 30/1996.
 
Јованка Шарановић, „Ограничења и могућности ангажовања жена у одбрани земље“, Војно дело, бр 2/ 1995.
 
Зоран Килибарда, Јованка Шарановић, „Нова геополитика, светски поредак и северна Европа у модерној геополитичкој перспективи“,  Војно дело, бр.2/1994.
 
Јованка Шарановић, „Макијавели о вештини ратовања“, Савремени проблеми ратне вештине бр. 28/1993. 
dodatakATTACHMENTS
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
photoPHOTOGALLERY
Associate Professor Јovanka Šaranović, PhD, Director of the Strategic Research Institute
Associate Professor Јovanka Šaranović, PhD, Director of the Strategic Research Institute
Associate Professor Јovanka Šaranović, PhD, Director of the Strategic Research Institute
Associate Professor Јovanka Šaranović, PhD, Director of the Strategic Research Institute
Associate Professor Јovanka Šaranović, PhD, Director of the Strategic Research Institute
 
Associate Professor Јovanka Šaranović, PhD, Director of the Strategic Research Institute
Associate Professor Јovanka Šaranović, PhD, Director of the Strategic Research Institute
Associate Professor Јovanka Šaranović, PhD, Director of the Strategic Research Institute
Associate Professor Јovanka Šaranović, PhD, Director of the Strategic Research Institute
Associate Professor Јovanka Šaranović, PhD, Director of the Strategic Research Institute
 
Associate Professor Јovanka Šaranović, PhD, Director of the Strategic Research Institute
Associate Professor Јovanka Šaranović, PhD, Director of the Strategic Research Institute
Associate Professor Јovanka Šaranović, PhD, Director of the Strategic Research Institute
Associate Professor Јovanka Šaranović, PhD, Director of the Strategic Research Institute
Associate Professor Јovanka Šaranović, PhD, Director of the Strategic Research Institute
 
videoVIDEOGALLERY
24.10.2012
Međunarodna naučna konferencija o balkanskim ratovima
13.03.2017
Predstavnice Ministarstva odbrane na tribini o rodnoj ravnopravnosti u Novom Sadu
06.02.2017
mp4 (67,91 MB)
Video
30.09.2016
Video
12.05.2014
The Day of Strategic Research Institute 2014
03.05.2015
RTS: Interview with the Director of the Institute for Strategic Research Dr. Jovanka Šaranović