Istorija srpske i jugoslovenske vojske u 19. i 20. veku (Aktuelan)
„Istorija srpske i jugoslovenske vojske u 19. i 20. veku“ je dugoročni projekat Odeljenja za vojnu istoriju Instituta za strategijska istraživanja. Projekat ima za cilj da, pored rekonstrukcije ratnih priprema i dejstava srpske i jugoslovenske vojske, obradi i organizacijski razvoj oružanih snaga, međusobnu povezanost vojske i društva čiji je ona sastavni deo, kao i uticaj vojske na procese u društvu, uključujući i njegovu modernizaciju. Osnovna ideja jeste da se u duhu najsavremenijih trendova u vojnoj istoriografiji, uzroci i tokovi ratnih događanja posmatraju kako sa vojnog, tako i sa privrednog, društvenog i političko-istorijskog stanovišta, kako tokom rata, tako i u mirnodopskom vremenu, koje u intervalu između ratova predstavlja samo pripremni period za nove sukobe, i u kojem često leže uzroci uspeha i neuspeha na bojnom polju. Do sada su, u okviru ovog projekta, istraživači Odeljenja za vojnu istoriju ISI objavili preko 30 naučno-istraživačkih članaka, u domaćim i stranim stručnim glasilima, kao i pet knjiga: „Balkanski pakt 1953/1954 - Zbornik dokumenata“; dr Slavica Ratković-Kostić: „Evropeizacija srpske vojske 1878-1903. godine“; „Balkanski pakt 1953/1954 - Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa“; mr Dmitar Tasić: „Rat posle rata. Vojska Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji 1918-1920“ i kapetan mr Dalibor Denda: „Automobil u srpskoj vojsci 1908-1918“.. U okviru rada na projektu, od 13. do 16. novembra 2008. godine, organizovan je i međunarodni naučni skup „Prvi svetski rat - 90 godina kasnije“.