06.04.2005

Zbornik dokumenata: Balkanski pakt 1953/1954
Mada je prošlo više od pedeset godina od stvaranja Balkanskog pakta između Jugoslavije, Grčke i Turske, stručna i šira javnost nije imala dovoljno uvida u pojedinosti o njegovom nastanku i delovanju. O Paktu su, pojednostavljenim sagledavanjem, često izricani olaki sudovi. Uvidom u do sada nekorišćenu građu o ovoj temi iz arhivskog fonda Vojnoistorijskog instituta, otvorile su se dodatne mogućnosti za sagledavanje ove teme. Osim građe vojne provinijencije, tokom izrade ovog zbornika dokumenata korišćena je građa Arhiva Ministarstva spoljnih poslova (tadašnjeg Državnog sekretarijata za inostrane poslove - DSIP Federativne Narodne Republike Jugoslavije), kao i građa Arhiva Josipa Broza Tita (Muzej istorije Jugoslavije), u kojem su istraživači VII otkrili mnoštvo, do sada istoriografski nekorišćene građe koja ukazuje na delatnost vrha vlasti - Josipa Broza Tita i na njegovu ulogu u ovim događajima. Građa je izložena hronološkim redom, dokumenta su objavljena u celovitom obliku ili u delovima (građa vojne provinijencije) da bi se izbegle nepotrebne pojedinosti razgovora i tehnički detalji koji bi opterećivali glavnu ideju ovog zbornika.)
dodatakDODACI