dr Jovanka Šaranović, dr Zoran Kilibarda: U korak s vremenom: Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije na putu objektivizacije rodne ravnopravnosti
Studija dr Jovanke Šaranović i dr Zorana Kilibarde pod nazivom „U korak s vremenom: MO i VS na putu objektivizacije rodne ravnopravnosti“ predstavlja sistematski obrađeno naučno delo koje je zasnovano na teorijskim osnovama i metodološki korektnom istraživanju u čijem je središtu mogućnost angažovanja žena na poslovima odbrane. Ona sadrži naučno argumentovana saznanja o osobinama ženske populacije, dosadašnjim iskustvima o angažovanju žena na formacijskim dužnostima u Vojsci, mogućnostima angažovanja žena na poslovima odbrane, motivaciji srednjoškolske omladine, posebno devojaka, za školovanje na Vojnoj akademiji. U delu studije prezentovan je programski okvir Nacionalnog akcionog plana za implementaciju rezolucije SB UN 1325 s težištem na ciljevima i zadacima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u objektivizaciji rodne ravnopravnosti. Studija može veoma korisno da posluži u nastavnom i naučnom radu, kao udžbenička literatura, ali isto tako i kao instruktivni materijal za projektovanje istraživanja u ovoj oblasti.
dodatakDODACI