docent dr Anita Pešić
Naučno zvanje: istraživač-saradnik
Ekspertska oblast: psihologija
 
Kontakt:
Telefon: + 381 11 2063 624
e-mail:anita.djordjevic@mod.gov.rs
 
 
Biografija:
 
Anita Pešić je istraživač Instituta za strategijska istraživanja od 2006. godine. Od 2003. radila je u Regrutnom centru Vojske Srbije i Crne Gore. Osnovne studije završila je na Departmanu za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, februara 2003. godine. Na istom fakultetu završila je i poslediplomske studije (smer Razvojna psihologija) odbranivši magistarski rad „Afektivna vezanost, vaspitni stilovi i profesionalna opredeljenja adolescenata“ 2009. godine i time stekla akademski naziv – magistra psiholoških nauka, a 2015. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Porodični kontekst, autoritarnost i uspešnost u vojnoj profesiji“ i stekla pravo na promociju u naučni stepen - doktora psiholoških nauka. Namenski je školovana za poslove istraživača u oblasti vojne psihologije - ljudskih resursa. Pored akademskog usavršavanja, psihološka znanja upotpunila je praktičnim znanjima iz oblasti strategija istraživanja, procene javnog mnjenja i predloga praktičnih politika. Poseduje sertifikate iz bihejvioralno–kognitivne psihoterapije. Obučena je za aktivnosti psihološke pripreme pripadnika oružanih snaga Republike Srbije, učesnika u multinacionalnim operacijama. Autor je monografije „Na pragu zrelosti – Psihološki aspekti odabira vojne profesije“ (2014) i koautor monografije „Maturanti o profesiji oficir“ (2008). Učestvovala je na brojnim naučno stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu na kojima je prezentovala rezultate svog naučno-istraživačkog rada. Učestvovala je u pet projekata Instituta. je Angažovana je na projektima: „Vojna profesija u Srbiji – stanje i perspektive“, u kojem je rukovodilac potprojekta „Psihološki aspekti uspešnosti u vojnoj profesiji“ i na projektu „Prediktivna vrednost kognitivnih i profilnih sposobnosti oficira“.
 
Bibliografija:
 
KNjIGE I MONOGRAFIJE:
 
Anita Đorđević, „Na pragu zrelosti – psihološki aspekti odabira vojne profesije“, Medija centar “Odbrana”, Beograd, 2014.
 
Jovanka Šaranović, Srđan Milenković, Anita Đorđević, Tatjana Višacki, „Maturanti o profesiji oficir“, Institut za strategijska istraživanja, Beograd 2008.

OBJAVLjENI RADOVI:
 
Anita Djordjević, Tatjana Višacki, „Employees attitudes about gender equality in Ministry of defence and Serbian armed forces, from the perspective of Inglehart and Norris theory“, 12th International Conference „Days of Applied Psychology – 2016”, Faculty of Philosophy, University of Niš, Serbia, 2016.
 
Jovanka Šaranović, Budislav Suša, Anita Đorđević, „Uticaj socijalnih aspekata prilagođavanja tokom školovanja na obrazovnu uspešnost kadeta  Vojne  akademije“, Vojno delo, 2/2016.
 
Anita Đorđević, Miodrag Milenović, „Roditeljsko prihvatanje/odbacivanje i uspešnost u vojnoj profesiji“, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa „Nauka i stvarnost”, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale, 2016.
 
Anita Đorđević, Petar Kostić, Aleksandar Milojević, „Psihološki profil internet zavisnika“, Časopis za društvene nauke „Teme“, Univerzitet u Nišu, broj 4/2011.
  
Anita Đorđević, „Afektivno vezivanje i uspešnost u karijeri“, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Potrebna znanja oficira Vojske Srbije 2010-2020“, Beograd, 2009.
 
Anita Đorđević, „Vojna profesija – vizija i realnost“, 57. naučno-stručni skup psihologa Srbije, Sabor psihologa Srbije 2009, Palić, 2009.
 
admila Stupar-Đurišić, Anita Đorđević, Vladan Pešić, „Stavovi srednjoškolske omladine u Subotici o školovanju devojaka na Vojnoj akademiji“, 57. naučno-stručni skup psihologa Srbije, Sabor psihologa Srbije 2009. Palić, 2009.
 
Jovanka Šaranović, Anita Ćorđević, Tatjana Štetin, „Stavovi i motivisanost srednjoškolske omladine za školovanje na VA“, 55. naučno-stručni skup psihologa Srbije, Lepenski Vir, 2007.
 
Anita Đorđević, R Stupar-Đurišić, J Minić, B Nikić, „Faktori povezani sa motivacijom za služenje vojnog roka“, 54. naučno-stručni skup psihologa Srbije, Sabor psihologa Srbije 2007, Lepenski vir, 2007.
 
Anita Đorđević, „Interpersonalni odnosi u vojnoj organizaciji iz ugla partnerskih odnosa – model prelivanja“, 64. naučno-stručni skup psihologa Srbije na Zlatiboru, 2006.
 
Miodrag Milenović, Anita Đorđević i saradnici, „Emotivna stabilnosti i preferencija načina služenja vojnog roka, 54. naučno-stručni skup psihologa Srbije, Sabor psihologa Srbije na Zlatiboru, 2006.
 
Verica Dimitrijević, Anita Đorđević, Miodrag Milenović, Dušan Todorović, „Profil ličnosti i faktori koji mogu da utiču na motivaciju za služenje vojnog roka“, 54. naučno-stručni skup psihologa Srbije, Sabor psihologa Srbije na Zlatiboru, 2006.
 
Radmila Stupar-Đurišić, Anita Đorđević, Jelena Minić, „Stavovi crnogorskih srednjoškolaca o vojnoj obavezi“, 54. naučno-stručni skup psihologa Srbije, Sabor psihologa Srbije na Zlatiboru, 2006.
 
 
dodatakDODACI
photoFOTOGALERIJA
docent dr Anita Pešić
docent dr Anita Pešić
docent dr Anita Pešić
docent dr Anita Pešić
docent dr Anita Pešić