Zainteresovanost za službu u aktivnoj rezervi (Završen)
Projekat je rezultat iskazanih potreba organizacije za upravljanje radnim i materijalnim obavezama u vezi sistema odbrane za spoznajom nivoa zainteresovanosti za službu u aktivnoj rezervi kao realtivno novom konceptu za obezbeđenje popune vojske. Koncept aktivne rezerve predstavlja jedan od načina popune oružanih snaga. Građanin sklapa ugovor sa predstavnikom ministarstva odbrane kojim potvrđuje svoju spremnost za vojnu službu kada bude potreban i pozvan. Zauzvrat, ministarstvo odbrane će plaćati za ovu gotovost za angažovanje. Aktivna rezerva dobija sve više na značaju u mnogim evropskim zemljama koje su prešle sa sistema obaveznog služenja vojnog roka na koncept profesionalnih oružanih snaga. Smatra se da je koncept aktivne rezerve obostrano koristan. Sa jedne strane, umanjuje trenutne probleme popune vojnih jedinica, a sa druge strane je dobar način za građane da zarade izvesnu sumu novca u zamenu za njihovu spremnost na obavezu vojnog angažovanja u privremenom trajanju. Vojna organizacija je zainteresovana da spozna nivo spremnosti populacije da se angažuju u aktivnoj rezervi. Takođe i druga pitanja su od interesa: motivacija, očekivanja, obrazovna struktura itd. U radu se razmatraju zainteresovanost i motivi za službu u aktivnoj rezervi zasnovani na empirijskom istraživanju. Deo istraživačkih rezultata uspešno je publikovan u nekoliko renomiranih domaćih i međunarodnih časopisa i konferencija, a takođe su ostvarene veze i sa evropskim naučnim projektima na sličnim temama.   
dodatakDODACI