20.10.2017

Poziv za učešće na ostvarivanju sadržaja projekta i okruglom stolu: “Hibridno ratovanje – iskustva i perspektive”
Institut za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane realizuje projekat pod nazivom „Hibridno ratovanje – iskustva i perspektive”. Istraživanje će doprineti i iznalaženju odgovora na problemsku dilemu koja je aktuelna u krugovima stručne javnosti na globalnom nivou a odnosi se na pojmovno i sadržajno određenje „hibridnog ratovanja“ kao novog fenomena ili pak kao novog termina za već postojeće forme sukoba.  
Pozivamo sve pripadnike iz vaših sastava, da svoja znanja, iskustva i zapažanja koja imaju veze ili su indikativno usmerena prema hibridnim formama ugrožavanja nacionalne bezbednosti, podele sa pripadnicima Instituta za strategijska istraživanja i širom vojnostručnom i akademskom zajednicom.
Takođe, pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešća na predstojećem tematskom skupu na temu &39;&39;Hibridno ratovanje – iskustva i perspektive&39;&39; koji će se održati u organizaciji ISI u poslednjem kvartalu 2017. godine (tačan termin i mesto ćemo naknadno javiti nakon sagledavanja broja zainteresobanih lica). Skup će biti u formi okruglog stola sa težištem na diskusijama i jasnijem profilisanju konkretnijih problema od primarnog interesa za vojnu organizaciju.  

Videti više u rubrici Projekti Instituta za strategijska istraživanja