potpukovnik dr sc. Milovan Subotić
Naučno zvanje: naučni saradnik
Ekspertska oblast: političko nasilje, verski i etnonacionalistički ekstremizam.
 
Kontakt:
Telefon: +381 11 2063 512
e-mail: milovan.subotic@mod.gov.rs
 
 
Biografija:
 
U svojstvu istraživača u Institutu za strategijska istraživanja od 12.01.2012. g. Pre dolaska u Institut obavljao je dužnost načelnika odeljenja za arhivsku građu zatvorenu za istraživače u Vojnom arhivu. Magistrirao 2007. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na temu: „Savremeni islamistički ekstremizam u BiH“, a zvanje doktora političkih nauka stekao 2012. godine na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, odbranivši disertaciju  «Uporedna analiza savremenog isamističkog ekstremizma u BiH i Srbiji». Specijalista je za kontraterorizam i organizovani kriminal – odbranio specijalistički rad na temu «Organizovani kriminal u zemljama u tranziciji, na primeru Ruske mafije» (Fakultet političkih nauka, 2005). Od januara 2014. godine, odlukom Komisije za sticanje naučnih zvanja ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, izabran je u zvanje naučnog saradnika iz oblasti društvenih nauka. Autor je velikog broja naučnih radova u referentnim domaćim i stranim časopisima, kao i monografije “Ekstremizam pod okriljem religije”.
 
Bibliografija:
 
KNjIGE I MONOGRAFIJE:
 
Milovan Subotić, „Ekstremizam pod okriljem religije - Islamistički ekstremizam na primerima BiH i R. Srbije", Medija centar Odbrana i Institut za strategijska istraživanja, Beograd, 2015.
 
Katarina Štrbac, Stanislav Stojanović, Milovan Subotić, Branislav Milosavljević, Miloš Milenković, Jasminka Simić, „Strategijsko-bezbednosni trendovi u Jugoistočnoj Evropi do 2020. godine", Medija centar ODBRANA, Beograd, 2015.
 
OBJAVLjENI RADOVI:
 
Milovan Subotić, „Verski fundirano nasilje“, Polja Geopolitike - Zbornik radova (215-229)", Kultura polisa, Novi Sad, god. XIII, 2016.
 
Milovan Subotić, Religion and Gender-Based Violence, Gender Equality in Defence System – Accomplishments and Trends”, Rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja Institut za strategijska istraživanja, Beograd, 2016.
 
Milovan Subotić, Ivan Dimitrijević, „Faktor gomile u navijačkom nasilju“, Kultura polisa,  HIII (2016).
 
Milovan Subotić, Miloš Milenković, „Razumevanje ekstremizma kao bitan činilac bezbednosne kulture”, u Tematskom zborniku Međunarodne konferencije: Bezbednost za budućnost 2016.
 
Jovanka Šaranović, Milovan Subotić, „Islamistički ekstremizam na Balkanu i vojni aspekt problema“, Politika nacionalne bezbednosti, Beograd, 2/2014.
 
Milovan Subotić, „Islamistički ekstremizam kao paradigma verski fundiranog nasilja“, Kultura polisa, Novi Sad:, br. 20. god. X (21-39), 2013. 
 
Milovan Subotić, „Ekstremističke tendencije kao prepreka u (pre)oblikovanju političkog identiteta Srbije“, Novi Sad: Kultura Polisa, br.21. god. X (2013).
 
Milovan Subotić, Miloš Milenković, Milan S. Milutinović, „Importance of Education on Integrity Issues in Defence Sector Theoretic, Cultural and Ethic fundament of practical activities”, Secure Slovakia and European Union 2012, Kosice, 15/16 novembar 2012.
 
Ljubomir Stajić, Milovan Subotić, Branislav Milosavljević, „Međunarodna konotacija  borbe protiv korupcije na primeru EU“, u: Zbornik sa međunarodne naučne konferencije „Bezbednosna i antikorupcijska politika u Evropskoj uniji“, Eastern European Development agency-EEDA, Bački Petrovac, 2012.
 
Milovan Subotić, Branislav Milosavljevic, Ivan Dimitrijević, „Differentiation between Definitions of Extremism and Terrorism as a Necessity in Contemporary Security Culture“, Security forum Cracow 2012, Krakov, 8/9 novembar 2012.
 
Milovan Subotić, Katarina Štrbac, „Extremism – An Obstacle for Western Balkan’s Integration to Contemporary World”, Security, Extremism, Terorism, Podhajska, Slovak Republic, december 13/14 2012.
 
Milovan Subotic, Katarina Strbac, Branislav Milosavljevic, „Extremist trends in the Western Balkans and The Republic of Serbia”, Journal on Law Economy & Management, Sts Science Center, London, 2012.
 
Milovan Subotić, „Iran danas - most između civilizacija ili generator svetske nestabilnosti“, Vojno delo, jesen 2012.
 
Milovan Subotić, „Određenje savremenog ekstremizma”, Vojno delo, jesen 2011.
 
Milovan Subotić, „Geneza islamističkog ekstremizma“, Vojno delo, zima 2011. 
dodatakDODACI