vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja


Naučno zvanje: naučni saradnik
Ekspertska oblast: odbrana, bezbednost, civilna zaštita, rodna ravnopravnost
 
Kontakt:
Telefon: +381 11 2063 955
e-mail: jovanka.saranovic@mod.gov.rs
 
 
Biografija:
 
Vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović diplomirala je 1985. na Fakultetu bezbednosti u Beogradu gde je 2005. doktorirala sa temom „Angažovanje žena u funkciji racionalnijeg raspolaganja ljudskim resursima u odbrani“. Naučni saradnik je na Institutu za strategijska istraživanja i vanredni profesor na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije. U sklopu stručnog usavršavanja učestvovala je u radu više seminara u zemlji i inostranstvu iz sledećih oblasti: menadžment u odbrani, evrointegracije, reforma sistema odbrane, rodna ravnopravnost u sektoru bezbednosti. Trenutno se nalazi na dužnosti direktorke Instituta za strategijska istraživanja. Pre toga obavljala je dužnosti istraživača i rukovodioca u Centru za strategijska istraživanja i studije OS „Maršal Tito“, Institutu ratne veštine i Institutu za strategijska istraživanja. Rukovodila je naučno-istraživačkim projektima: Obim i modaliteti angažovanja žena u savremenim armijama; Stavovi srednjoškolske omladine o školovanju na Vojnoj akademiji; Javnost Vojske Srbije o reformi vojske i bezbednosnim integracijama; Prilagođenost studenata VA uslovima školovanja i obuke i Rodni aspekt u vojnoj profesiji. U okviru realizacije programa reforme sistema odbrane bila je na čelu radne grupe za školovanje devojaka na Vojnoj akademiji VS. Pored primarne dužnosti direktorke Instituta za strategijska istraživanja, postavljena je i za savetnicu ministra odbrane za rodna pitanja. Član je Multi-sektorskog koordinacionog tela Vlade Srbije i predstavnik MO u izradi Nacionalnog akcionog plana za izradu NAP za implementaciju Rezolucije SB UN 1325 u periodu 2010-2015 i član radnog tima Vlade Srbije za izradu NAP za period 2016-2020. Autor je i koautor sedam knjiga, velikog broja naučnih i stručnih članaka iz oblasti bezbednosti, odbrane, civilne zaštite i rodne ravnopravnosti. U SEESAC bazi eksperata navedena je kao ekspertkinja za rodnu ravnopravnost. Član je uređivačkog odbora časopisa „Vojno delo“, „Vojnoistorijski glasnik“, i „Voenen žurnal“ iz Sofije. Dobitnik je godišnje nagrade „Vojno delo“ za najbolji članak-studiju u 2011. godini i  nagrade „Anđelka Milić“ za ključni doprinos u afirmaciji rodne ravnopravnosti u MO i VS za 2016. godinu koju dodeljuje Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta Filozofskog Fakulteta u Beogradu.
 
Bibliografija:
 
KNjIGE I MONOGRAFIJE:
 
Jovanka Saranović, Zoran Kilibarda, „In step with the time - Ministry of Defence and Armed Forces of Serbia on the Road of Objectification of Gender Equity“, Institut for starategic studies,  Media center “Defense”, Belgrade, 2011.
 
Jovanka Šaranović, „Školovanje žena“, Monografija Srpsko vojno školstvo, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, 2010.
 
Jovanka Šaranović, Srđan Milenković, Anita Đorđević, Tatjana Višacki, „Maturanti o profesiji oficir“, Institut za strategijska istraživanja, Beograd, 2008.
 
Jovanka Šaranović, Zoran Kilibarda, „Školovanje devojaka na Vojnoj akademiji“, Ministarstvo odbrane, Sektor za ljudske resurse, Uprava za školstvo, Vojna akademija, Beograd, 2007.
 
Jovanka Šaranović, „Žena u odbrani - od tradicionalnog do savremenog“, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 2006.
 
Branislav Đorđević, Mitar Kovač, Jovanka Šaranović, „Srpski vojni pomenik“, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 2005.
 
Jovanka Šaranović, Đuro Fuletić, Milojko Nikolić, Zlatan Jeremić, „Istorija ratne veštine-period do 1920“, poglavlje Stari vek, VIZ, Beograd, 2000.
  
OBJAVLjENI RADOVI:
 
Милинко Врачар, Јованка Шарановић, „Трансформација рата на размеђу 20 и 21. века“, Српска политичка мисао, 2/2018, Институт за политичке студије, Београд (135-153).

Jovanka Šaranović, Budislav Suša, Anita Đorđević, „Uticaj socijalnih aspekata prilagođavanja tokom školovanja na obrazovnu uspešnost kadeta  Vojne  akademije”, Vojno delo, 2/2016.
 
Jovanka Saranovic, Brankica Lukic-Potkonjak, Tatjana Visacki, „Achivements, challenges and perspectives of the implementation of UNSCR 1325 in the Ministry of defence and the Serbian Armed forces“, Contemporary military challenges, 2016.
 
Katarina Jonev, Hatidža Beriša, Jovanka Šaranović, „The role of the United States of America in the Post-Cold War World: A Global leader or hegemon”, Journal of Liberty and International Affairs, 2016 .
 
Tatjana Višacki, Jovanka Šaranović, „Integration of gender perspective in the defence system of the Republic of Serbia – employees views“, Gender Eguality in Defence System, Accomplishments and Trends, Thematic Collection of Article, 2016.
 
Dejan Vuletić, Jovanka Šaranović, „Security Risks on Social Networking Websites”, International scientific conference „Archibald Reiss Days“, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2016. 
 
Milinko Vračar, Jovanka Šaranović, „Geopolitičko pozicioniranje EU u multipolarnom svetu i njegov uticaj na strateška opredeljenja Republike Srbije“, Zbornik radova sa naučnog skupa „Srbija i strategijska raskršća“, ŠNO, Institut za strategijska istraživanja, Beograd, 2016.
 
Hatidža Beriša, Jovanka Šaranović, Rade Slavković, „Bezbednosne implikacije globalizacije“, IX međunarodni naučni skup Dani bezbjednosti na temu „Savremeni bezbjednosni rizici i prijetnje i njihov uticaj na bezbjednost država regiona“, Banja Luka, 2016.
 
Jovanka Šaranović, Biljana Lukić-Potkonjak, Stanislav Stojanović, „Uticaj fizičkih sposobnosti žena na njihovo angažovanje u vojsci“, Međunarodna naučna konferencija „Žene u sportu“, Fakultet za sport, Univerzitet „Union-Nikola Tesla“, 2015.
 
Jovanka Šaranović, Tatjana Višacki, Stanislav Stojanović, „Menadžment ljudskim resursima i rodna perspektiva u MO i VS“, Treći naučno-stručni skup „Politehnika 2015“.
 
Tatjana Visacki, Jovanka Saranović, „Integration of gender perspective in the defence system of the Republic of Serbia - Employees views“, International Conference, Abstract proceedings, Strategic Research Institute, Belgrade, 2015.
 
Dejan Vuletic, Jovanka Saranovic, Jan Marcek, „Lack of Computer Emergency Response Team in the Republic of Serbia-A Security Challenge“, International scientific conference „Archibald Reiss Days“, Thematic conference proceedings of international significance, Volume III, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2015.
 
Zoran Kilibarda, Jovanka Šaranović, Vanja Rokvić, „Čuvari stereotipa o ženi kao ograničavajućem faktoru grupne efikasnosti“, Vojno delo 3/2015,
 
Stanislav Sтojanović, Jованка Saranović, „Idea of Security Community and the Balkans“, The Review of International Affairs, VOL.LXVI, 327 No.br 1158-1159, april-septembar 2015.
 
Stanislav Stojanović, Jovanka Šaranović, „Racionalni osnovi strategijskog mišljenja“, Zbornik radova sa naučnog skupa: Šest decenija ŠNO: koreni, raskršća i perspektive, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, 2015.
 
Jovanka Šaranović, Milovan Subotić, „Islamistički ekstremizam na Balkanu i vojni aspekt problema“, Politika nacionalne bezbednosti br. 2/2014, Institut za političke studije, Beograd.
 
Tatjana Višacki, Jovanka Šaranović, „Sociodemografske varijable kao determinante zadovoljstva poslom zaposlenih u vojnoj sredini“, Zbornik radova, 17th Internatinal Conference Dependability and Quality Management ICDQM, Belgrade, 2014.
 
Jovanka Šaranović, Ivan Dimitrijević, Tatjana Višacki, „Rodno osetljiv jezik – iskustva iz Vojske Srbije“, Vojno delo, jesen/2014.
 
Jovanka Saranović, Tatjana Visacki, „Social support to the women s career development in the Serbian Army“, Contemporary Macedonian Defence, Ministry of Defence of the Republic of Macedonia, 2013.
 
Nebojša Nikolić, Jovanka Šaranović, „Specifičnosti akreditacije strategijskih istraživanja u sistemu odbrane“, XVII Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta - YUPMA 2013.
 
Jovanka Saranovic, Zoran Kilibarada, „Serbian Experience in Education at the Military Academy“, International Conference: Professional Military Education and Defence Studies: Past, Present and Future, Sofia, 2012.
 
Jovanka Saranovic, Zoran Kilibarada, „Drafting the National action plan for the implementation of the United Nations Security Council Resolution 1325 - the experience of Serbia“, International Conference Sofia, Collection of papers, Sofia, 2012.
 
Jovanka Šaranović, „Iskorak Vojske Srbije ka višim standardima rodne ravnopravnosti», Međunarodna konferencija „Žene u sektoru bezbednosti – regionalna perspektiva“, Tematski zbornik radova, Beograd, 2012.
 
Jovanka Šaranović, „Rodna ravnopravnost u Vojsci Srbije-između diktata prošlosti i izazova budućnosti“, Vojno delo br. 1/2011.
 
Jovanka Šaranović, Dejan Vuletić, „Rezultati istraživanja Instituta za strategijska istraživanja u funkciji razvoja nauka odbrane», Vojno delo, Specijalno izdanje, 2011.
 
Jovanka Šaranović, Dejan Vuletić, „Rezultati istraživanja Instituta za strategijska istraživanja u funkciji razvoja nauka odbrane“, Zbornik rezimea sa naučno stručnog skupa „Nauke odbrane“, Vojna akademija, Beograd,  2011.
 
Jovanka Šaranović, „Doprinos VS afirmaciji rodne ravnopravnosti u sektoru bezbednosti“, Centar za bezbednosne studije, Revija za bezbednost, 4/10.
 
Jovanka Šaranović, „Rodna ravnopravnost i žene u sistemu odbrane“, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa Vojna profesija u Srbiji- stanje i perspektive, Beograd, 2009.
 
Jovanka Saranovic, „Quality of civil defense units manning as prerequisit for more efficient employment in emergencies“, International scientific conference Civil emergencies, Collection of papers, Belgrade, 2009.
 
Jovanka Šaranović, „Žene kao novi faktor bezbednosti u vojsci“, Revija za bezbednost, 7/2008.
 
Jovanka Šaranović, Zoran Kilibarda, „Angažovanje žena u funkciji poboljšanja kvaliteta popune jedinica civilne zaštite“, Defendologija, br. 19-20/2007, Banja Luka.   
 
Jovanka Šaranović, Zoran Kilibarda, „Za i protiv školovanja žena za oficirske dužnosti u Vojsci Srbije“, Vojno delo, br.1/2007.
 
Jovanka Šaranović, Anita Ćorđević, Tatjana Štetin, „Stavovi i motivisanost srednjoškolske omladine za školovanje na VA”, 55. naučno-stručni skup psihologa Srbije, Lepenski Vir, 2007.
 
Zoran Kilibarda, Jovanka Šaranović, „Obrazovni i socijalno-ekonomski korelati motivisanosti devojaka za vojni poziv“, Zbornik radova Fakulteta bezbednosti, Beograd, 2007.
 
Jovanka Šaranović, Zoran Kilibarda, „U susret školovanju žena na Vojnoj akademiji“, Školovanje i obuka u sistemu odbrane - evroatlanski aspekt, Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem, Beograd, 2006.
 
Jovanka Šaranović, „Istorijska i naučno-teorijska ishodišta savremenog oblikovanja uloge žene u vojsci“, uvodno izlaganje na međunarodnoj konferenciji „Žene u vojsci“ Zbornik  radova, 2006.
 
Jovanka Šaranović, „Kvalitet popune civilne zaštite i humana bezbednost“, Bezbednost, 2/2006.
 
Jovanka Šaranović, Jan Marček, Zoran Kilibarda, „Uticaj obrazovnog profila i radnog iskustva oficira na njihove procene  mogućnosti angažovanja žena u vojsci“, Vojno delo, br. 4/2005.
 
Jovanka Šaranović, Sklonosti žena za obavljanje poslova u vojsci“, Novi glasnik br.4/2005.
 
Jovanka Šaranović, „Angažovanje žena u stranim armijama“, Novi glasnik br.4/ 2004.  
 
Jovanka Šaranović, „Borba protiv terorizma“, Bezbednost br.3/ 2003.
 
Zoran Kilibarda, Jovanka Šaranović, „Geopolitika Rusije od ekspanzionizma do defanzive“, Vojno delo, br.6/ 2001.
 
Zoran Kilibarda, Jovanka Šaranović, „Istorijski koreni i izazovi geopolitike savremene Rusije“, Vojno delo, br. 4-5/2000.
 
Zoran Kilibarda, Jovanka Šaranović, „Bezbednost Finske u Evropi koja se menja“, Savremeni problemi ratne veštine br. 34-35/1996.
 
Zoran Kilibarda, Jovanka Šaranović, „Razvoj vojne tehnologije i njen uticaj na finsku doktrinu ratovanja“, Savremeni problemi ratne veštine br. 30/1996.
 
Jovanka Šaranović, „Ograničenja i mogućnosti angažovanja žena u odbrani zemlje“, Vojno delo, br 2/ 1995.
 
Zoran Kilibarda, Jovanka Šaranović, „Nova geopolitika, svetski poredak i severna Evropa u modernoj geopolitičkoj perspektivi“,  Vojno delo, br.2/1994.
 
Jovanka Šaranović, „Makijaveli o veštini ratovanja“, Savremeni problemi ratne veštine br. 28/1993.
dodatakDODACI
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
photoFOTOGALERIJA
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
 
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
 
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
vanredna profesorka dr Jovanka Šaranović, direktorka Instituta za strategijska istraživanja
 
videoVIDEOGALERIJA
24.10.2012
Međunarodna naučna konferencija o balkanskim ratovima
13.03.2017
Predstavnice Ministarstva odbrane na tribini o rodnoj ravnopravnosti u Novom Sadu
06.02.2017
mp4 (67,91 MB)
Dan Instituta za strategijska istraživanja 2017
30.09.2016
Naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“ 2016
12.05.2014
Dan Instituta za strategijska istraživanja 2014
03.05.2015
RTS: Intervju sa direktorkom Instituta za strategijska istraživanja dr Jovankom Šaranović