Stres u vojnoj profesiji – postignuća i perspektive (Aktuelan)
 
Projekat ima za cilj utvrđivanje faktora rizika i individualnih psiholoških resursa za suočavanje i prevladavanje radnog (svakodnevnog) i operativnog (borbenog) stresa u vojnoj profesiji. Projekta je osmišljen na osnovu zahteva Odeljenja za razvoj psihološke delatnosti SLjR i Uprave za ljudske resurse J-1  GŠ VS. Cilj je objediniti i uporediti dosadašnja i dođi do novih saznanja o stresu u vojnoj profesiji iskustvima iz mirnoposkih i ratnih uslova, sagledati stres kod učesnika u multinacionalnim operacijama, registrovati izvore stresa, faktore rizika, mehanizme regulacije efekata stresa. Rezultati projekta treba da dovedu do saznanja koja doprinose razvoju i modifikaciji: psihološke procene kandidata za vojnu profesiju, selekcije kandidata za upućivanje u MnOp. Takođe, očekujemo da rezultati projekta doprinesu razvoju i modifikaciji psiholoških modela prevencije kao i razvoj programa za edukaciju stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja.