Vojnoistorijski glasnik :: Ciljevi i delokrug
Politika časopisa Vojnoistorijski glasnik je da objavljuje samo originalne naučne radove koji ispunjavaju naučne standarde (originalni naučni članak, pregledni članak, kratko ili prethodno saopštenje, naučna kritika, polemika i osvrt i kritičko izdanje izvorne građe) i stručni radovi (prikazi, informativni prilozi) koji se bave vojnom istorijom sa posebnim akcentom na istoriju Srbije, Jugoslavije i Balkana. Časopis Vojnoistorijski glasnik ne objavljuje radove koji se ne zasnivaju na naučnom pristupu i publicističkog su karaktera, koji su mitološke sadržine, koji afirmišu rasističke, šovinističke i druge diskriminatorske koncepte ili na bilo koji način sadrže govor mržnje, lične ispovesti i književnu prozu nenaučne sadržine. Neće biti prihvaćeni radovi koji izlaze iz tematskog okvira časopisa. Svi naučni radovi dostavljeni redakciji prolaze kroz proces stručne i naučne provere zasnovan na inicijalnom pregledu u redakciji i obostrano anonimnoj recenziji.

Radovi objavljeni u Vojnoistorijskom glasniku mogu se pronaći u CEEOL (Central and Eastern European Online Library) bazi: https://www.ceeol.com/
Otvoreni pristup

Časopis Vojnoistorijski glasnik pruža mogućnost OTVORENOG PRISTUPA (OPEN ACCESS). Ovo je časopis otvorenog tipa što znači da je sav sadržaj besplatno dostupan korisnicima i može se preuzeti na sajtu časopisa i koristiti u skladu sa Creative Commons Atribution NonCommercial NoDerivs 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili da ulaze u celokupne tekstove članaka, kao i da ih koriste u bilo koje druge zakonski dozvoljene svrhe bez traženja prethodnog odobrenja od izdavača ili autora, što je u skladu sa politikom otvorenog pristupa po BOAI. (https://www.budapestopenaccessinitiative.org/)