Vojnoistorijski glasnik :: Uputstvo za autore
OSNOVNA UPUTSTVA
 
 U časopisu Vojnoistorijski glasnik se objavljuju neobjavljeni naučni (originalni naučni članak, pregledni članak, kratko ili prethodno saopštenje, naučna kritika, polemika i osvrt i kritičko izdanje izvorne građe) i stručni radovi (prikazi, informativni prilozi) koji se bave vojnom istorijom sa posebnim akcentom na istoriju Srbije, Jugoslavije i Balkana.
 Radovi se objavljuju na srpskom jeziku ćirilicom. Maksimalna dužina rada je 45.000 karaktera sa razmacima, uključujući i fusnote i druge priloge. Tekst treba da je napisan u  MS Word-u, fontom Times New Roman,  veličina fonta 12, sa razmakom 1,5. Fusnote pisati fontom 10, razmak Single.
Svi dobijeni naučni radovi podležu recenziji i da bi bili objavljeni neophodno je da dobiju dve pozitivne recenzije anonimnih spoljnih recenzenata iz zemlje ili inostranstva.
Naučni rad treba da ima sledeće elemente:
–     titula, ime i prezime i zvanje autora (Times New Roman, font 12) Ime i prezime autora pisati velikim slovima. Rad može imati najviše tri autora. Potrebno je navesti i godinu rođenja autora, koja se dostavlja Narodnoj biblioteci Srbije radi katalogizacije članka.
–     naziv i adresa ustanove (font 12)
–     elektronska adresa autora (font 12)
–     naslov rada (Times New Roman, font 14, velika slova, Bold)
–     apstrakt rada na srpskom, (11, do 1.000 karaktera)
–     ključne reči (do 10 termina, font 11)
–  osnovni tekst rada (Times New Roman, font 12, do 45.000 karaktera, sa razmacima i fusnotama). Osnovni tekst rada može imati poglavlja i potpoglavlja, sa kratkim podnaslovom, ispisanim italikom, font 12.
–    fusnote (Times New Roman, font 10, razmak Single)
–   spisak izvora i literature (prvo neobjavljeni pa objavljeni izvori i potom literatura abecednim redom, font 12)
–   rezime na engleskom jeziku, sa imenom i prezimenom autora i naslovom rada (font 11, do 2.000 karaktera)
–    ključne reči na engleskom (do 10 termina, font 11).
Redosled elemenata se mora poštovati.
Naziv projekta, zahvalnost ustanovama, i sl. staviti uz naslov rada, kao prvu, nenumerisanu fusnotu (zvezdicu)
Tabele, fotografije, grafikone i druge priloge staviti na određenom mestu u tekstu sa rednim brojem i opisom/legendom.
Za citiranje izvora i literature koristiti Čikaški citatni stil (videti detaljno uputstvo u tekstu ispod). Prilikom citiranja poštovati pismo na kojem je citirani rad objavljen.
Redakcija neće razmatrati radove koji ne sadrže sve navedene elemente.
Rukopise slati u elektronskoj formi na elektronsku adresu Redakcije:
VIG@mod.gov.rs
 
UPUTSTVO ZA NAVOĐENjE REFERENCI
PO ČIKAŠKOM CITATNOM STILU
 
Citiranje arhivskih izvora
 Za citiranje arhivskih izvora koristiti pravila i preporuke pojedinih arhiva. Pritom, polaziti od opšteg ka pojedinačnom, odnosno od arhiva, preko fonda, fascikle/kutije, arhivske jedinice, dosijea, signature.  Prvi put navesti pun naziv arhiva i fonda, a potom skraćenicu ili samo broj. Kada se u fusnotama citira konkretni dokument (akt, dopis, pismo, izveštaj, elaborat, referat, itd.) navodi se broj, datum, autor (ustanovom ili pojedincem) i naslov. U bibliografiji se navodi samo arhiv i fond ili zbirka, koji su korišćeni.
PRIMERI: Arhiv Jugoslavije (AJ), fond 130, Savezno izvršno veće (SIV), fascikla 1, arhivska jedinica 2,  Dalje: AJ, 130-1-2
PRIMER: Vojni arhiv, Popisnik 3, kutija 223, fascikla12, dokument 8.
Dalje:VA, P-3, 223-12-8
PRIMER: Diplomatski arhiv Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije (DA MSP), Politička arhiva (PA), SAD, 1966, fasc.160, dosije 15, sign.41036. Dalje: DA MSP, PA ....
Diplomatski arhiv Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije (DA MSP), Politička arhiva (PA), Indija, 1955, fasc. 24, dosije 36, sign. 41989. Dalje: DA MSP, PA,…
Arhiv Srbije (AS), fond Centalni komitet Saveza komunista Srbije (CK SKS), Uprava za agitaciju i propagandu, fasc. 10, Izveštaj o školama u NR Srbiji i Beogradskom univerzitetu, jun 1949. Dalje: AS, CK SKS,…
Arhiv SANU, Istorijska zbirka, Zaostavština Aleksandra Belića, 14386, AB/IV – 1421.
 
Citiranje monografskih radova
 Monografija sa jednim autorom
napomena ili fusnota (u daljem tekstu F): redni broj. Ime i prezime autora, Naslov knjige (Mesto izdanja: Izdavač, godina), strana.
PRIMER: Dragan Bogetić, Jugoslovensko-američki odnosi: 1961-1971 (Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2102), 25.
Bibliografija (u daljem tekstu B): Prezime, ime autora. Naslov knjige. Mesto izdanja: Izdavač, godina.
PRIMER: Bogetić, Dragan. Jugoslovensko-američki odnosi:1961-1971. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2012.
 
Monografija sa dva ili tri autora
F: redni broj. Ime i prezime autora i ime i prezime autora, Naslov knjige (Mesto izdanja: Izdavač, godina), strana
PRIMER: Dragan Bogetić i Aleksandar Životić, Jugoslavija i Arapsko-izraelski rat 1967.(Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2010), 85.
B: Prezime, ime, i ime i prezime. Naslov knjige. Mesto izdanja: Izdavač, godina
PRIMER: Bogetić Dragan i Aleksandar Životić. Jugoslavija i Arapsko-izraelski rat 1967. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2010.
 
Monografija sa četiri ili više autora
Ukoliko monografija ima četiri ili više autora u bibliografiji se navode svi autori, a u fusnotama se navodi samo prvi autor, a potom „i dr.“ (i drugi), ili „et al.“ kod radova na stranom jeziku.
F: redni broj. Ime i prezime autora i dr., Naslov knjige (Mesto izdanja: Izdavač, godina), strana.
PRIMER: Christoph Neumayer et al.,Bošnjaci u carskoj službi: Bosanskohercegovačke trupe u austrougarskoj vojsci.Histroija i uniforme od 1878. do 1918. godine (Wien:Verlag Militaria, Edition Stefan Rest, 2008), 120-134.
.B: Prezime, ime, ime i prezime, ime i prezime, ime i prezime i ime i prezime autora. Naslov knjige. Mesto izdanja: Izdavač, godina.
PRIMER: Neumayer, Christoph, Erwin Schmidl, Hermann Hinterstoisser, Helmut Wohnout. Bošnjaci u carskoj službi: Bosanskohercegovačke trupe u austrougarskoj vojsci. Historija i uniforme od 1878. do 1918. godine.Wien:Verlag Militaria, Edition Stefan Rest, 2008.
 
Urednik, priređivač, prevodilac – primarna odgovornost
F: redni broj. Ime i prezime, ur., gl i odg. ur., prev., prir., Naslov knjige (Mesto izdanja: Izdavač, godina), strana.
PRIMER: Momčilo Pavlović, prir., Dokumenti CIA o Jugoslaviji 1948 – 1983 (Beograd: Institut za savremenu istoriju, Univerzitet u Beogradu-Fakultet bezbednosti, Službeni glasnik Republike Srbije, 2009), 235.
B: Prezime, ime, ur., gl i odg. ur., prev., prir. Naslov knjige. Mesto izdanja: Izdavač, godina.
PRIMER: Pavlović, Momčilo, prir. Dokumenti CIA o Jugoslaviji 1948 – 1983. Beograd: Institut za savremenu istoriju, Univerzitet u Beogradu-Fakultet bezbednosti, Službeni glasnik Republike Srbije, 2009.
Ukoliko ima više urednika, priređivača ili prevodilaca, važe ista pravila kao za autore monografija.
 
 
Urednik, priređivač, prevodilac – sekundarna odgovornost
F: redni broj. Ime i prezime autora, Naslov knjige, ur., gl. i odg. ur., prev., prir. Ime i prezime (Mesto izdanja: Izdavač, godina), strana.
PRIMER: Džon Luis Gedis, Hladni rat: Mi danas znamo, Zoran Hamović, prevod Predrag Simić (Beograd: Klio, 2003), 157.
B: Prezime, ime autora. Naslov knjige. Urednik, Glavni i odgovorni urednik, Preveo, Priredio Ime i prezime. Mesto izdanja: Izdavač, godina.
PRIMER: Gedis Džon Luis. Hladni rat: Mi danas znamo. Zoran Hamović, prevod Predrag Simić. Beograd: Klio, 2008.
 
 Elektronsko izdanje knjige
Ako je knjiga dostupna u više formata, trebalo bi navesti onu verziju koja je korišćena u radu. U bibliografiji se može navesti da je knjiga dostupna i u drugim formatima.
F: redni broj. Ime i prezime autora, Naslov knjige (Mesto izdanja: Izdavač, godina), http://adresa (pristupljeno datum).
PRIMER: Branislav Nušić, Autobiografija (Beograd: Kreativni centar, 2001),
http://www.antikvarneknjige.com/elektronskeknjige/detail-item_39(pristupljeno 13. 10. 2008)
B: Prezime, ime autora. Naslov knjige. Mesto izdanja: Izdavač, godina. http://adresa. (pristupljeno datum).Takođe dostupno u štampanom obliku i na CD-ROM.
PRIMER: Nušić, Branislav. Autobiografija. Beograd: Kreativni centar, 2001.
http://www.antikvarneknjige.com/elektronskeknjige/detail-item_39(pristupljeno 13. 10. 2008). Takođe dostupno u štampanom obliku.
 
 
 
Citiranje zbornika radova
 Citiranje članka u zborniku radova:
F: Ime i prezime autora, „Naslov članka“, u: Naslov zbornika, urednik Ime i prezime (Mesto izdanja: Izdavač, godina), strana.
PRIMER: Slobodan Selinić, „Jugoslovenski predstavnici u Čehoslovačkoj 1945-1949“, u : Jugoslovenska diplomatija 1946-1961, urednik Slobodan Selinić (Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2012), 135-159.
B: Prezime, ime autora. „Naslov članka“. U: Naslov zbornika. urednik Ime i prezime, strane. Mesto izdanja: Izdavač, godina.
PRIMER: Selinić, Slobodan. „Jugoslovenski predstavnici u Čehoslovačkoj 1945-1949“. U: Jugoslovenska diplomatija 1950-1951. Urednik Slobodan Selinić, 135-159. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2012. 
 
Citiranje poglavlja ili nekog drugog dela knjige
F: Ime i prezime autora, „Naslov poglavlja“, u: Naslov knjige, urednik Ime i prezime (Mesto izdanja: Izdavač, godina), strana.
PRIMER: Dubravka Stojanović, „Uspon i pad detanta 1969-1980“, u: Rađanje globalnog sveta 1880-2015, urednik Milan Ristović (Beograd, Čigoja štampa, 2015), 330-341. 
B: Prezime, ime autora. „Naslov poglavlja“. U Naslov knjige. urednik Ime i prezime, strane. Mesto izdanja: Izdavač, godina.
PRIMER: Stojanović, Dubravka. „Uspon i pad detanta 1969-1980“. U: Rađanje globalnog sveta 1880-2015. urednik Milan Ristović, 343-362. Beograd: Čigoja štampa, 2015.
 
Predgovor, uvodnik, pogovor
F: Ime i prezime, predgovor, uvodnik, pogovor u Naslov knjige, Ime i prezime autora (Mesto izdanja: Izdavač, godina), strane.
PRIMER: Miroljub Kljajić, Predgovor u Autobiografija jednog maturanta 1941, Miodrag V. Mihailović (Čačak: Međuopštinski istorijski arhiv, 2012), 7-8.
B: Prezime, ime. Predgovor, uvodnik, pogovor u Naslov knjige, Ime i prezime autora, strane. Mesto izdanja: Izdavač, godina.
PRIMER: Kljajić, Miroljub. Predgovor u Autobiografija jednog maturanta 1941, Miodrag V. Mihailović 7-8. Čačak: Međuopštinski istorijski arhiv, 2012.
 
Jedinica iz enciklopedije ili leksikona
F: Ime i prezime autora, „Naslov teksta“, u: Enciklopedija, leksikon, tom, (Mesto izdanja: Izdavač, godina), strane.
PRIMER: Čedomir Popov, „Marković, Svetozar“, u: Srpski biografski rečnik, 6, Mar-Miš, (Novi Sad: Matica srpska, 2014), 204-209.
B: Prezime, ime autora. „Naslov teksta“. U: Enciklopedija, leksikon, tom, strane. Mesto izdanja: Izdavač, godina.
PRIMER: Popov, Čedomir. „Marković, Svetozar“. U: Srpski biografski rečnik, 6, Mar-Miš, 204-209. Novi Sad: Matica srpska, 2014.
 
 Citiranje časopisa i novina
 Rad u časopisu u štampanom obliku:
F: Ime i prezime autora, „Naslov teksta“, Naslov časopisa, godina izlaženja, broj, sveska (godina), strana.
PRIMER: Aleksandar Radić, „Vežba Avala-Jugoslovenska odbrana od Varšavskog pakta 1968. godine“, Istorija 20. veka, XXIV, br.2, (2006), 99.
B: Prezime, ime. „Naslov teksta“. Naslov časopisa, godina izlaženja, broj, sveska (godina), strane.
PRIMER: Radić Aleksandar. „Vežba Avala-Jugoslovenska odbrana od Varšavskog pakta 1968. godine“. Istorija 20. veka, XXIV, br.2, (2006), 87-104.
U fusnotama se navodi strana ili strane koje su konsultovane, a u bibliografiji broj strana celog članka.
Ukoliko rad ima više autora njihova imena se navode kao u slučaju monografije.
 
Tekst u dnevnoj i periodičnoj štampi:
F: Ime i prezime autora, „Naslov teksta“, Naslov novina, datum, strana.
PRIMER: Aleksandar Belić, „Oko Trsta“, Politika, 17. 9. 1945, 1.
Ukoliko nije potpisan autor teksta, citat započeti sa naslovom.
B: U bibliografiji ne navoditi svaki tekst ponaosob, već posle odeljka sa objavljenim izvorima, navesti naslov novina i godinu ili raspon godina koje su korišćene u radu.
Ukoliko se radi o specifičnom i posebno važnom tekstu, navesti ga u bibliografiji na sledeći način: Prezime, ime autora. „Naslov teksta“. Naslov novina, datum, strana.
PRIMER: Belić, Aleksandar. „Oko Trsta“. Politika, 17. 9. 1945, 1.
 
Tekst u on-line časopisu:
F: Ime i prezime autora, „Naslov teksta“, Naslov časopisa, broj, sveska (godina izdanja), strane, (pristupljeno datum). DOI broj.
PRIMER: Konstantin V. Nikiforov, „Modernization mixed with nationalism“, Balcanica, XLV,(2014), 443,(pristupljeno 28.7.2015).  DOI:10.2298/BALC1445443N.
B: Prezime, ime autora. „Naslov teksta“. Naslov časopisa, broj, sveska (datum), strane, (pristupljeno datum).
PRIMER: Nikiforov, Konstantin V. „Modernization mixed with nationalism“, Balcanica, XLV, (2014), 443-451, (pristupljeno28.7.2015). DOI:10.2298/BALC1445443N.
Ukoliko časopis nema  DOI  broj, navesti http://adresu i datum pristupanja.
 
Citiranje magistarskih teza i doktorskih disertacija
F: Ime i prezime, „Naslov teze/disertacije“ (vrsta rada, Univerzitet, Fakultet, Odeljenje, godina)
PRIMER: Mr Ivana Dobrivojević, „Selo i grad. Transformacija agrarnog društva Srbije: 1945-1955 “(doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju, 2011)
B: Prezime, ime. „Naslov teze/disertacije“. Vrsta rada, Univerzitet, Fakultet, Odeljenje, godina.
PRIMER: Dobrivojević, mr Ivana. „Selo i grad. Transformacija agrarnog društva Srbije: 1945-1955 “. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju, 2011.
 
Citiranje multimedijalnih izvora
 Zvučni zapis:
F: Ime i prezime autora, Naslov zapisa, producentska kuća – medij.
PRIMER: Josip Broz Tito, Tito nam govori, PGP RTB 1977 – gramofonska ploča
B: Prezime, ime autora. Naslov zapisa. Ime producentske kuće, izdavača – medij.
PRIMER: Broz, Josip Tito. Tito nam govori. PGP RTB 1977 – gramofonska ploča.
 
Video zapis:
F: Naslov filma, medij, reditelj Ime i prezime (Mesto izdanja: Izdavač, godina).
PRIMER: Variola vera, DVD, reditelj Goran Marković (Beograd: Vans, 2005).
B: Naslov filma. Reditelj Ime i prezime. Mesto izdanja: Izdavač, godina. Medij.
PRIMER: Variola vera. Reditelj Goran Marković. Beograd: Vans, 2005. DVD.
 
Citiranje usmenih kazivanja (oral history)
PRIMER: Intervju sa Latinkom Perović, Beograd, Srbija, 12.05.2007.
 
 Citiranje e-mejla i SMS-a
PRIMER: Aleksandar Petrović, e-mejl poslat autoru 18.11.2105.
 
Citiranje radova u daljem tekstu, nakon prvog pominjanja
 Prvi put citiran rad se navodi u punoj formi u fusnoti, dok se u daljem tekstu koristi skraćena forma:
– za radove na srpskom jeziku prilikom ponavljanja iste jedinice koristiti Isto (prilikom ponavljanja u prvoj sledećoj fusnoti) ili n.d. (prilikom ponavljanja kasnije u tekstu, ukoliko je to jedini rad određenog autora koji citiramo). Prilikom neposrednog ponavljanja istog autora koristiti Isti/Ista.
PRIMER: napomena br.4. Đoko Tripković, Jugoslavija-SSSR: 1956-1971(Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2013), 35.
napomena br.5. Isto, 36.
Napomena br. 22. Đ. Tripković, n.d., 100.
– za radove na stranim jezicima prilikom ponavljanja iste jedinice koristiti Ibid. (prilikom ponavljanja u prvoj sledećoj fusnoti) ili op. cit. (prilikom ponavljanja kasnije u tekstu, ukoliko je to jedini rad određenog autora koji citiramo). Prilikom neposrednog ponavljanja istog autora koristiti Idem.
PRIMER: napomena br.4. Matti Golan, The secret conversations of Henry Kissinger.Step by step diplomacy in the Middle East (Quadrangle: The New York Times Book.co, 1976), 13.
napomena br.5. Ibid.
napomena br.32. M. Golan, op.cit., 85.
PRIMER: napomena br. 5. David Holloway, Stalin and the Bomb: the Soviet Union and Atomic Energy: 1939 – 1956 (New Haven: Yale University Press, 1994), 45.
napomena br. 6. Ibid.
napomena br. 16. D. Holloway, op. cit., 50.
– ukoliko u tekstu citiramo više radova istog autora, svaki rad pri ponovnom citiranju navodimo u skraćenom obliku.
PRIMER: Đ. Tripković, Jugoslavija i SSSR…, 217.
Golan, The secret conversations.....67.
Bogetić, „ Kiparska  kriza 1974…,“115.
 
Napomene:
Prilikom citiranja literature poštovati pismo na kojem je citirani rad objavljen.
U osnovnom tekstu nazive meseci pisati slovima, a u okviru citata arapskim ciframa.