Demokratizacija sektora bezbednosti u Srbiji (Završen)
Projekat „Demokratizacija sektora bezbednosti u Srbiji“ zajednički realizuju Institut za strategijska istraživanja i Odeljenje za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji. Projekat obrađuje četiri osnovna aspekta reforme sektora bezbednosti, iz kojih proizilaze četiri tematske oblasti rada: 1. Jačanje demokratsko-civilne kontrole, posebno parlamentarnog nadzora oružanih snaga; 2.Poštovanje principa dobre uprave, posebno principa zajedničkog (koordinisanog) upravljanja u sektoru bezbednosti, principa odgovornosti, transparentnosti, kao i principa poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda; 3.Jačanje kapaciteta i uloge civilnog društva u sektoru bezbednosti; 4.Podrška modernizovanju sistema obrazovanja i sticanju novih znanja u okviru institucija sektora bezbednosti. U okviru projekta „Demokratizacija sektora bezbednosti u Srbiji“, 28. i 29. januara 2009. godine, održana je Međunarodna naučna konferencija na temu „Vanredne situacije“. Cilj Konferencije bio je razmena iskustava i naučnih dostignuća domaćih i međunarodnih eksperata u oblasti upravljanja vanrednim situacijama, sa težištem na ulozi ministarstva odbrane i vojske u vanrednim situacijama izazvanim nevojnim činiocima. Nakon toga, 24. februara 2009. godine, Institut za strategijska istraživanja i Misija OEBS-a u Srbiji realizovali su simulaciju metoda pripreme izrade predloga za donosioce odluka, na temu „Evropski bezbednosni izazovi“. Cilj simulacije bio je predstavljanje procesa formulisanja saveta namenjenih donosiocima odluka na primeru aktuelne teme i obuka pripadnika sistema odbrane.