Monografija „Asimetrične forme ugrožavanja bezbednosti na primeru Jugoistočne Evrope“
 
Monografija „Asimetrične forme ugrožavanja bezbednosti na primeru Jugoisto­čne Evrope“ predstavlja ključni rezultat projekta „Identifikovanje savremenih asimetričnih formi ugrožavanja bezbednosti”, koji je ostvaren u Institutu za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane u periodu od 2015. do 2017. godine. Rezultati do kojih se pri­likom istraživanja došlo, kao i zaključci koji su na tim saznanjima zasnovani, predstavljaju sadržaj ove monografije. Problemski okvir projekta predstavljala je činjenica da se države sa ovog prostora sve intenzivnije suočavaju sa novim, netradicionalnim izazovima, rizicima i pretnjama dok je polazište u istraživanju bilo da se oni javljaju kao posledica globalnih procesa, poput velike svetske ekonomske krize, dramatičnog porasta socijalne nejednakosti, slabljenja uloge nacionalne države i njene moći, demografskih i klimatskih promena, i sve izraženijeg deficita energenata i ostalih neobnovivih resursa. Svaki od nabrojenih fenomena, čiji je glavni imenitelj asimetrija, analiziran je u interaktivnom kontekstu globalnog značaja svakog od ovih partikulari­teta sa regionom Jugoistočne Evrope, što je i centralno lokacijsko opredeljenje ovog istraživanja predstavljenog u monografiji.
dodatakDODACI