16.07.2021

Poziv za učešće na okruglom stolu „Kosovo i Metohija – bezbednosni izazov i/ili perspektiva Republike Srbije“
MINISTARSTVO ODBRANE
UNIVERZITET ODBRANE
INSTITUT ZA STRATEGIJSKA ISTRAŽIVANjA

 
Veljka Lukića Kurjaka 1, 11000 Beograd
 
 
 
Poštovani,
 
Institut za strategijska istraživanja Univerziteta odbrane, u okviru planiranih aktivnosti na realizaciji projekta pod nazivom „Projekcija trendova od značaja za bezbednost Republike Srbije do 2030. godine”, 15. decembra 2021. godine (u skladu sa tada aktuelnom epidemiološkom situacijom), organizuje Okrugli sto na temu „Kosovo i Metohija – bezbednosni izazov i/ili perspektiva Republike Srbije“.

Skup je koncipiran kao debatna panel diskusija eksperata, naučnika i profesionalaca iz oblasti odbrane i bezbednosti koji će sučeliti stavove kroz okvirne problemske celine:
  1. Globalna i regionalna geopolitička transverzala Republike Srbije kroz paradigmu Kosovsko-Metohijskog pitanja;
  2. Evropske integracije i vojna neutralnost Republike Srbije - okvir rešavanja problema Kosova i Metohije;
  3. Političko nasilje u Kosovsko-Metohijskoj paradigmi;
  4. Meka moć kao sveobuhvatni društveni aspekt rešavanja Kosovsko-Metohijskog problema.
Osnovni cilj Okruglog stola je da pruži doprinos u objektivizaciji stanja, razmatranju izazova i pokušaju kreiranja pozitivnih rešenja koja bi vodila ka unapređivanju stanja bezbednosti i otvaranja prostora za razvojnu perspektivu Srbije i regiona. Poželjno je problemu prići sa individualne istraživačke osnove u kontekstu razmatranja ključnih reči bezbednost, izazov, perspektiva, i to:

Bezbednost – globalna i regionalna bezbednosna dilema, etnički i verski ekstremizam, kriminalne strukture i proliferacija oružja, narkotika i ljudi, okvir opšte bezbednosti, i značaj promene stanja. Ideja je da se kroz razmatranje navedenog problema pruži odgovor na pitanje da li je moguće kreiranje Balkana kao zone stabilnosti i kako postići usaglašene bezbednosne interese.   

Izazov – nasleđe odnosa, održivost stanja, mogući ishodi, uticaj izmenjenih geopolitičkih odnosa i izmenjene fizionomije sukoba, potencijal konfrontacije, moguća rešenja. Zamisao je da se analizom postojećih izazova doprinese unapređenju stanja i ostvare pozitivni ishodi.  

Perspektiva – globalni i regionalni odnosi, zamrznuti konflikt, promene u međunarodnim odnosima, ekonomski i politički aspekti, regionalizacija, integracije, neutralnost. Ambicija je da se razmotre moguća rešenja prihvatiljiva za sve strane, kao i načini kako da se ona postignu.

Struktura rasprave ima tripartitni nivo: geneza problema, aktuelni trenutak i moguće perspektive. Okviri priloženih tematskih oblasti ujedno predstavljaju sekcije rada.
 
Za prijavu učešća na skupu potrebno je da do 15. septembra 2021. godine dostavite definisani naziv teme i apstrakt. Radove u obimu jednog autorskog tabaka (30,000 karaktera), pripremljene prema instrukcijama za objavljivanje rada u časopisu Vojno delo, dostaviti najkasnije do 1. novembra 2021. godine.

Apstrakt, radovi i prezentacije se dostavljaju u elektronskoj formi na e-mail adresu: milinko.vracar@mod.gov.rs prema navednim terminima. Uz prijavu dostaviti naziv i adresu institucije iz koje dolazite, kao i puno ime i prezime. Radovi koji dobiju pozitivnu recenziju biće objavljeni u tematskom, dvojezičnom (srpskom i engleskom) broju časopisa Vojno delo, početkom 2022. godine.

Detaljni program naučnog skupa dobićete blagovremeno na dostavljenu kontakt adresu.

Za eventualna pitanja na raspolaganju je gore pomenuta e-mail adresa, ili telefoni: 40-483 i 011/3603-483.
 
 
D I R E K T O R K A
dr Jovanka Šaranović