01.08.2022

Javni konkurs za popunu formacijskih mesta u Univerzitetu odbrane


MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR ZA LjUDSKE RESURSE
UPRAVA ZA KADROVE
RASPISUJE JAVNI KONKURS
 
za popunu formacijskih mesta u Univerzitetu odbrane prijemom lica iz građanstva

u svojstvu vojnih službenika u radni odnos na neodređeno vreme

U Vojnu poštu 1965, Beograd,
mesto službovanja Beograd

operater za obradu i unos podataka, SSS – 1 izvršilac.
 
U Vojnu poštu 2522 Beograd,
mesto službovanja Beograd
 
referent, OAS240 – 1 izvršilac;
viši knjižničar, OSS – 1 izvršilac.

Opšti uslovi konkursa:
 
da je kandidat punoletni državljanin Republike Srbije;
da je zdravstveno sposoban za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
da ima odgovarajuću stručnu spremu za formacijsko mesto za koje konkuriše;
da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
da se protiv njega ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i da nije osuđivan za takva dela kaznom zatvora u trajanju dužem od 6 (šest) meseci;
da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na formacijsko mesto na koje konkuriše.
 
Posebni uslovi konkursa:

posedovanje sertifikata po ECDL standardu;
 • za radno mesto pod rednim brojem 1 može konkurisati lice koje ima završenu srednju školu u trajanju od četiri godine, obrazovni profil iz oblasti informatike, računarstva i informaciono-komunikacionih tehnologija ili gimnaziju prirodno-matematički smer;
 • za radno mesto pod rednim brojem 2 može konkurisati lice koje ima završene osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine iz pravnih nauka;
 • za radno mesto pod rednim brojem 3 može konkurisati lice koje ima završene osnovne strukovne studije u trajanju od tri godine iz filoloških nauka oblasti bibliotekarstva ili informatike i položen stručni ispit iz bibliotečko-informacione delatnosti, nakon perioda od jedne godine rada na bibliotekarskim poslovima.

Saglasno odredbama člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, pri izboru za prijem u službu u svojstvu civilnog lica na službi u Vojsci Srbije dodatno se vrednuje činjenica da je kandidat supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije, dete palog borca, supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja i supružnik, odnosno član porodice profesionalnog vojnog lica.
 
Probni rad u trajanju od šest meseci je obavezan za sve kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad prati neposredno pretpostavljeni starešina, koji nadležnom rukovodiocu daje pisano mišljenje o tome da li je lice zadovoljilo na probnom radu. Licu koje ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez njegove pisane saglasnosti i bez prava na novčanu naknadu zbog otkaza.
 
Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje ministar odbrane.
 
Način konkurisanja
 
Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa podnose prijavu (molbu) Univerzitetu odbrane, uz koju prilažu sledeću dokumentaciju:
 
CV ili kratku biografiju;
 
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac, ne stariji od šest meseci);
 • uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
 • overene fotokopije diplome o stečenoj srednjoj stručnoj spremi i svedočanstava za svaki razred srednje škole (za radno mesto pod rednim brojem 1), odnosno overene fotokopije diplome o stečenoj školskoj spremi (za radno mesto pod rednim brojem 2 i 3);
 • uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od šest meseci);
 • uverenje nadležnog organa Ministarstva unutrašnjih poslova da kandidat nije krivično osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 (šest) meseci (ne starije od šest meseci);
 • uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi da mu radni odnos nije prestajao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo za lica koja su bila zaposlena u državnom organu);
 • original ili overenu fotokopiju sertifikata ili potvrde o poznavanju rada na računaru po ECDL standardu;
 • pisani dokaz ukoliko kandidati ispunjavaju uslov iz člana 125. Zakona o Vojsci Srbije.
 
Pored lica iz građanstva na konkurs se mogu prijaviti i lica koja se nalaze na službi u Ministarstvu odbrane ili Vojsci Srbije. Navedena lica prijavu sa dokumentima dostavljaju preko svojih vojnih pošta, uz mišljenje starešine, odnosno rukovodioca jedinice – ustanove ranga bataljona, overen i potpisan karton osnovnih i ličnih podataka (KOLP).
 
Lice koje je već zaposleno u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a koje se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju na radno mesto, odnosno na formacijsko mesto u organizacionoj jedinici u kojoj radi, ili rešenje da je neraspoređeno.
 
Troškove prevoza nastale zbog dolaska i učestvovanja na aktivnostima u selekciji snose sami kandidati.
 
Uverenja koja se prilažu uz prijavu, ako nisu trajnog karaktera, ne mogu biti starija od 6 (šest) meseci.
 
Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koju je overio javni beležnik, osnovni sudovi, sudske jedinice, prijemne kancelarije osnovnih sudova, odnosno opštinskih uprava kao povereni posao.
 
Kandidati koji konkurišu na više formacijskih mesta podnose pojedinačne prijave za svako formacijsko mesto na koje konkurišu, u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.
 
Konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
 
Izborni postupak
 
Izborni postupak će se sprovesti samo među kandidatima koji ispunjavaju uslove za rad na formacijskom mestu koje se popunjava.
 
U izbornom postupku biće realizovane aktivnosti i primenjeni kriterijumi propisani Odlukom o kriterijumima za prijem civilnih lica na službu u Vojsci Srbije javnim konkursom i bez njega („Službeni vojni list”, broj 13/19, 20/20 i 2/22).
 
Za radno mesto pod rednim brojem 1 kriterijumi za formiranje liste kandidata sastojaće se od sledećih elemenata aktivnosti u izbornom postupku: prosek ocena sa nivoa školovanja predviđenog za formacijsko mesto koje se popunjava (40% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (30% od ukupnog broja bodova), razgovor sa kandidatom (30% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.
 
Za radna mesta pod rednim brojevima 2 i 3 kriterijumi za formiranje liste kandidata sastojaće se od sledećih elemenata aktivnosti u izbornom postupku: prosek ocena sa nivoa školovanja predviđenog za formacijsko mesto koje se popunjava (30% od ukupnog broja bodova), provera znanja i sposobnosti (30% od ukupnog broja bodova), psihološka procena kandidata (30% od ukupnog broja bodova), razgovor sa kandidatom (10% od ukupnog broja bodova), medicinsko-zdravstvena procena i bezbednosna provera.
 
Mesto, dan i vreme sprovođenja aktivnosti izbornog postupka
 
Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 1 čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje biće pozvani da pristupe psihološkoj proceni u nadležnim centrima ili ustanovama Ministarstva odbrane. Kandidati koji zadovolje kriterijume psihološke procene biće pozvani na razgovor sa konkursnom komisijom.
 
Kandidati za radna mesta pod rednim brojevima 2 i 3 čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima na koje konkurišu, biće pozvani na proveru znanja i sposobnosti. Kandidati koji na pisanom testu ostvare više od 50% tačnih odgovora, upućuju se na psihološku procenu u nadležnim centrima ili ustanovama Ministarstva odbrane. Kandidati koji zadovolje kriterijume psihološke procene biće pozvani na razgovor sa konkursnom komisijom.
 
Nakon razgovora u izbornom postupku za tri prvorangirana kandidata, po svakom radnom mestu, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena i bezbednosna provera koja je eliminacionog karaktera. Kandidati koji uđu u najuži izbor, pre prijema u radni odnos, dostaviće lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
 
Obaveštavanje i pozivanje kandidata o svakoj aktivnosti u izbornom postupku vršiće konkursna komisija pisanim putem (na kućnu ili imejl adresu) i to ne može biti kraće od osam dana pre realizacije aktivnosti.
 
Kandidat koji se ne odazove pozivu ili ne opravda izostanak, kao i kandidat koji ne zadovolji minimalne kriterijume za izbor u nekoj aktivnosti, ne poziva se da učestvuje u daljem izbornom postupku.
 
Odluku o prijemu doneće ministar odbrane ili lice koje on ovlasti i sa njenim sadržajem biće upoznati svi kandidati koji su učestvovali u izbornom postupku.
Materijal za pripremu za proveru znanja i sposobnosti može se preuzeti sa veb-stranice Instituta za strategijska istraživanja.
 
Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja o javnom konkursu:
 
Marina Ilić, telefon 011/2051-609 (za formacijsko mesto pod rednim brojem 1);
Mlađan Vojt, telefon 011/3603-478 (za formacijska mesta pod rednim brojevima 2 i 3).
 
 
Način podnošenja prijave:
 
Prijave na konkurs, sa priloženim dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti neposredno ili poštom preporučeno na adresu:
 
UNIVERZITET ODBRANE
 
Veljka Lukića Kurjaka broj 1, Beograd,
sa naznakom „za javni konkurs u VP _______ Beograd” (obavezno navođenje vojne pošte).

 
U prijavi za konkurs obavezno se navode osnovni lični podaci, adresa na koju se kandidatu dostavljaju obaveštenja (kućna i imejl adresa), kontakt telefon, naziv radnog mesta na koje se kandidat prijavljuje (obavezno navesti redni broj radnog mesta), dosadašnje radno i stručno iskustvo kandidata, podaci o posebnim znanjima i veštinama i dokaz u smislu člana 125. Zakona o Vojsci Srbije.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja konkursa u magazinu „Odbrana”. Konkurs će biti objavljen i na veb-sajtu Ministarstva odbrane, u nekom od dnevnih javnih glasila koje izlazi na čitavoj teritoriji Republike Srbije i dostaviće se nadležnoj direkciji Nacionalne službe za zapošljavanje.
 
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili u overenoj fotokopiji na definisani način biće odbačene rešenjem protiv kojeg se može izjaviti žalba, koja ne zadržava izvršenje rešenja.