потпуковник др сц. Милован Суботић
Научно звање: научни сарадник
Експертска област: политичко насиље, верски и етнoнационалистички екстремизам.
 
Контакт:
Телефон: +381 11 2063 512
e-mail: milovan.subotic@mod.gov.rs
 
 
Биографија:
 
У својству истраживача у Институту за стратегијска истраживања од 12.01.2012. г. Пре доласка у Институт обављао је дужност начелника одељења за архивску грађу затворену за истраживаче у Војном архиву. Магистрирао 2007. године на Факултету политичких наука у Београду на тему: „Савремени исламистички екстремизам у БиХ“, а звање доктора политичких наука стекао 2012. године на Факултету за европске правно-политичке студије у Новом Саду, одбранивши дисертацију  «Упоредна анализа савременог исамистичког екстремизма у БиХ и Србији». Специјалиста је за контратероризам и организовани криминал – одбранио специјалистички рад на тему «Организовани криминал у земљама у транзицији, на примеру Руске мафије» (Факултет политичких наука, 2005). Од јануара 2014. године, одлуком Комисије за стицање научних звања министарства просвете, науке и технолошког развоја, изабран је у звање научног сарадника из области друштвених наука. Аутор је великог броја научних радова у референтним домаћим и страним часописима, као и монографије “Екстремизам под окриљем религије”.
 
Библиографија:
 
КЊИГЕ И МОНОГРАФИЈЕ:
 
Милован Суботић, „Екстремизам под окриљем религије - Исламистички екстремизам на примерима БиХ и Р. Србије", Медија центар Одбрана и Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2015.
 
Kатарина Штрбац, Станислав Стојановић, Милован Суботић, Бранислав Милосављевић, Милош Миленковић, Јасминка Симић, „Стратегијско-безбедносни трендови у Југоисточној Европи до 2020. године", Медија центар ОДБРАНА, Београд, 2015.
 
ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ:
 
Милован Суботић, „Верски фундирано насиље“, Поља Геополитике - Зборник радова (215-229)", Култура полиса, Нови Сад, год. XIII, 2016.
 
Milovan Subotić, Religion and Gender-Based Violence, Gender Equality in Defence System – Accomplishments and Trends”, Рад у тематском зборнику међународног значаја Institut za strategijska istraživanja, Beograd, 2016.
 
Милован Суботић, Иван Димитријевић, „Фактор гомиле у навијачком насиљу“, Култура полиса,  ХIII (2016).
 
Milovan Subotić, Miloš Milenković, „Razumevanje ekstremizma kao bitan činilac bezbednosne kulture”, u Tematskom zborniku Međunarodne konferencije: Bezbednost za budućnost 2016.
 
Јованка Шарановић, Милован Суботић, „Исламистички екстремизам на Балкану и војни аспект проблема“, Политика националне безбедности, Београд, 2/2014.
 
Милован Суботић, „Исламистички екстремизам као парадигма верски фундираног насиља“, Култура полиса, Нови Сад:, бр. 20. год. X (21-39), 2013. 
 
Милован Суботић, „Екстремистичке тенденције као препрека у (пре)обликовању политичког идентитета Србије“, Нови Сад: Култура Полиса, бр.21. год. X (2013).
 
Milovan Subotić, Miloš Milenković, Milan S. Milutinović, „Importance of Education on Integrity Issues in Defence Sector Theoretic, Cultural and Ethic fundament of practical activities”, Secure Slovakia and European Union 2012, Kosice, 15/16 novembar 2012.
 
Ljubomir Stajić, Milovan Subotić, Branislav Milosavljević, „Međunarodna konotacija  borbe protiv korupcije na primeru EU“, u: Zbornik sa međunarodne naučne konferencije „Bezbednosna i antikorupcijska politika u Evropskoj uniji“, Eastern European Development agency-EEDA, Bački Petrovac, 2012.
 
Milovan Subotić, Branislav Milosavljevic, Ivan Dimitrijević, „Differentiation between Definitions of Extremism and Terrorism as a Necessity in Contemporary Security Culturе“, Security forum Cracow 2012, Krakov, 8/9 novembar 2012.
 
Milovan Subotić, Katarina Štrbac, „Extremism – An Obstacle for Western Balkan’s Integration to Contemporary World”, Security, Extremism, Terorism, Podhajska, Slovak Republic, december 13/14 2012.
 
Milovan Subotic, Katarina Strbac, Branislav Milosavljevic, „Extremist trends in the Western Balkans and The Republic of Serbia”, Јournal on Law Economy & Management, Sts Science Center, London, 2012.
 
Милован Суботић, „Иран данас - мост између цивилизација или генератор светске нестабилности“, Војно дело, јесен 2012.
 
Милован Суботић, „Одређење савременог екстремизма”, Војно дело, јесен 2011.
 
Милован Суботић, „Генеза исламистичког екстремизма“, Војно дело, зима 2011. 
dodatakДОДАЦИ