потпуковник др сц. Милован Суботић


Научно звање: виши научни сарадник
Експертска област: политичко насиље, верски и етнoнационалистички екстремизам.
 
Контакт:
Телефон: +381 11 3603 466
e-mail: milovan.subotic@mod.gov.rs
 
 
Биографија:
 
У својству истраживача у Институту за стратегијска истраживања од 12.01.2012. г. Пре доласка у Институт обављао је дужност начелника одељења за архивску грађу затворену за истраживаче у Војном архиву. Магистрирао 2007. године на Факултету политичких наука у Београду на тему: „Савремени исламистички екстремизам у БиХ“, а звање доктора политичких наука стекао 2012. године на Факултету за европске правно-политичке студије у Новом Саду, одбранивши дисертацију  «Упоредна анализа савременог исамистичког екстремизма у БиХ и Србији». Специјалиста је за контратероризам и организовани криминал – одбранио специјалистички рад на тему «Организовани криминал у земљама у транзицији, на примеру Руске мафије» (Факултет политичких наука, 2005). Од јануара 2014. године, одлуком Комисије за стицање научних звања министарства просвете, науке и технолошког развоја, изабран је у звање научног сарадника из области друштвених наука. Аутор је великог броја научних радова у референтним домаћим и страним часописима, као и монографије “Екстремизам под окриљем религије”.
 
Библиографија:
 
КЊИГЕ И МОНОГРАФИЈЕ:
 
С. Стојановић, М. Суботић, В. Благојевић, Б. Милосављевић, М. Миленковић, Асиметричне форме угрожавања безбедности на примеру Југоисточне Европе, МЦ Одбрана, Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2019.

Milovan Subotić, „Ekstremizam pod okriljem religije - Islamistički ekstremizam na primerima BiH i R. Srbije", Medija centar “Odbrana” i Institut za strategijska istraživanja, Beograd, 2015. 313. str.

K. Štrbac, S. Stojanović, M. Subotić, B. Milosavljević, M. Milenković, J. Simić, „Strategijsko-bezbednosni trendovi u Jugoistočnoj Evropi do 2020. godine", Medija centar “Odbrana”, Beograd, 2015. 215. str.
 
ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ:

Milovan Subotić, Vanja Rokvić, „Returning of Compulsory Military Service – Decision Addendum“ , Culture of Polis - Journal for Nurturing of Democratic Political Culture, No 45, XVIII, 2021,  247-262.

Milovan Subotić, „(Ne)dosižnost određenih nacionalnih interesa proklamovanih Strategijom nacionalne bezbednosti Republike Srbije”, Politika nacionalne bezbednosti, Institut za političke studije, 1/2021. 55-73.

Милован Суботић, „Повратна спрега између милитантног исламизма и десничарског екстремизма на примеру мигрантске кризе“, Напредак - Часопис за политичку теорију и праксу, 1/2021. 34-46.

Milovan Subotić: „Islamizam i evropski desni odgovor: ulje na vatru“, Čovek, prostor, tehnologija, ideje: Međunarodna bezbednost u trećoj dekadi XXI veka, Zbornik radova (ur.) Vladimir Ajzenhamer, Nebojša Vuković, (300-321), Institut za međunarodnu politiku i privredu, Fakultet bezbednosti, Beograd 2020. 322 str. 

Милован Суботић: „Религијски и етнички контекст стратешке културе Србије (73-92), Војно дело 4/2020, Институт за стратегијска истраживања, Београд 2020.

Милован Суботић: „Геополитички аспекти редефинисане државне моћи на примерима Европске уније и Балкана“ (89-112), Политика Националне безбедности 2/2020, Институт за политичке студије, Београд, 2020. DOI: https://doi.org/10.22182/pnb.1922020.4.

Милован Суботић, „Тероризам – највидљивија форма асиметричне претње“,  Екстремизам на мапи савремених асиметричних форми угрожавања безбедности, Асиметричне форме угрожавања безбедности на примеру Југоисточне Европе, Медија центар Одбрана, ИСИ, Београд 2019. 447 стр. (201-261).

Milovan Subotić, Religija i rat – povratak otpisanog, Međunarodni problemi, 4/2019.

Милован Суботић: „Геополитички аспекти редефинисане државне моћи на примерима Европске уније и Балкана“ (89-112), Политика Националне безбедности 2/2020, Институт за политичке студије, Београд, 2020. 

Милован Суботић, „Екстремизам на мапи савремених асиметричних форми угрожавања безбедности“, Асиметричне форме угрожавања безбедности на примеру Југоисточне Европе, Медија центар Одбрана, ИСИ, Београд 2019. 447 стр. (99-200).

Милован Суботић: „Религија као фактор стратешке културе на примерима хришћанства и ислама“ (73-92), Војно дело 8/2019, Београд 2019.
 
Вања Роквић, Милован Суботић: „Правне дилеме употребе дронова у борби против тероризма“, Српска политичка мисао бр. 2/2019, Институт за политичке студије, 187-205.
 
Милован Суботић: „Трансформација руске моћи у глобалном контексту и на примеру Србије“ (109-132), Политика Националне безбедности 2/2019, Институт за политичке студије, Београд, 2019.
 
Milovan Subotić: „Religija i rat: povratak otpisanog?“, Međunarodni problemi 4/2019, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd 2019.
 
Милован Суботић: „Између српства и православља – Однос нације и конфесије 800 година након признања аутокефалности СПЦ“ (77-93), Култура полиса, посебно издање бр. 2, Нови Сад 2019.
 
Milovan Subotić, Ivan Dimitrijević, „Populizam kao generator desnog ekstremizma na primeru migrantske krize“, Кultura polisa br. 38. Novi Sad, 2019. 295-310.
 
Veljko Blagojević, Milovan Subotić: „Defence diplomacy in strategic context of asymmetric treath to national security“, in; „Asymmetry and Sttrategy – Thematic collection of articles, Strategic Research Institute and National Defence School, Beograd 2018.
 
Милован Суботић, „Хибридни рат – новост или историја која се понавља новим средствима“, у: Зборник од националног значаја, Хибридно ратовање - дилема концепта савремених сукоба, 28-46, Институт за стратегијска истраживања, Београд  2018.
 
Милован Р. Суботић: Злоупотреба верских и етничких идентитета на Балкану као потенцијал за екстремистичко испољавање, Култура полиса, 2/2018, Нови Сад (79-92), 347. стр.
 
Милован Суботић, Милош Миленковић, Борба против тероризма из угла редефинисане безбедносне парадигме и теорије политике, Војно дело 2/2018.
 
Milovan Subotić, Miroslav Mitrović: „Hybrid Nature of Extremism: Cohesive Characteristics of Ethno-Nacionalism and Religious Extremism as Generators of Balkan Unsecurity“, Vojno delo, International Edition,  1/2018 (22-33).
 
Милован Р. Суботић: „Безбедносни троугао: ЕУ – НАТО – Руска федерација, и позиција Србије, Политика националне безбедности“ 1/2018, Институт за политичке студије, Београд (141-162).
 
Милован Р. Суботић: „Савремене екстремистичке тенденције у АП Војводини“, Култура полиса, посебно издање 1/2018 (171-185).
 
Milovan R. Subotić, Ivan Dimitrijević: „Ekstremizam na Zapadnom Balkanu kao prepreka proklamovanoj politici EU o pomirenju i dobrosusedskim odnosima“, Srbija i svet u 2017. godini, priredili: D. Proroković, V. Trapara, (67-88), Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2018.
 
Milovan R. Subotić: “(Ne)opravdan strah od islamizacije Evrope”, Viteška kultura - Chivarlous culture, br. 7, Beograd, 2018. (283-304).
 
Милован Р. Суботић: „Екстремизам косметских Албанаца: супремација етнонационализма над верским екстремизмом“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, 3/2017, (221-237).
 
Милош Миленковић, Милован Р. Суботић: „Насилни недржавни актери и позиција Србије“, Српска политичка мисао, 3/2017, Институт за политичке студије, Београд (55-70).
 
Милован Р. Суботић: „Конфликтни потенцијал потиснутог исламистичког екстремизма на Косову и Метохији“, Политика националне безбедности, Институт за политичке студије, Београд,  2/2017, (143-157).
 
Милован Р. Суботић: „Миграције данас – носилац материјалних, духовних и многих других размена међу људима и(ли) инструмент за ширење исламистичких идеја у Европу“, Култура безбедности: мигрантске кризе, стање, перспективе, ризици, ур. Љ. Деспотовић и А. Гајић, Полис Нови Сад и Институт за европске студије, Култура полиса, посебно издање 2/2017, (81-94).
 
Milovan Subotić: „Religion and Gender-Based Violence“,   Gender Equality in Defence System – Accomplishments and Trends, Thematic collection articles, 443.str, (196-213), Strategic Research Institute: Media center „Odbrana“, Belgrade 2017.
 
Milovan R. Subotić, Ivan Dimitrijević:  „The U.S. Intelligence Community and the Fight against ISIS: Donald Trump Administration’s National Security Policy“, Thematic collection articles, Academy of Criminalistic and Police Studies, Zemun, Belgrade, Seventh International Scientific Conference, “Archibald Reiss Days”, 7–9 November 2017. (287-297).
 
Милован Р. Суботић,  Иван Димитријевић , „Фактор гомиле у навијачком насиљу“, Култура полиса,  ХIII, 2016, (511-526).
 
Milovan Subotić, Miloš Milenković: „Razumevanje ekstremizma kao bitan činilac bezbednosne kulture“, u Bezbednost i krizni menadzment – teorija i praksa (zbornik radova), Regionalna asocijacija za bezbednost i krizni menadžment i S4 GLOSEC Globalna bezbednost, Obrenovac, 2016, (74-79).
 
J. Шарановић, М. Суботић: „Исламистички екстремизам на Балкану и војни аспект проблема“, Политика националне безбедности, Институт за политичке студије, Београд, 2/2014. (109-135).
 
К. Штрбац, М. Митровић, М. Суботић, и др.: „Актуелни чиниоци безбедности и одбране Републике Србије – Политичко-безбедносна ситуација у Р. Србији и ЗБОП“ у: Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије Европској унији, 484 стр, (245-304), Медија центар Одбрана, Београд, 2014.
Милован Р. Суботић: „Екстремистичке тенденције као препрека у (пре)обликовању политичког идентитета Србије“, Култура Полиса, бр.21. год. X, Нови Сад 2013.
 
Милован Р. Суботић: „Исламистички екстремизам као парадигма верски фундираног насиља“, Култура полиса, бр. 20. год. X (21-39), Нови Сад, 2013.
Милован Суботић: „Иран - мост између цивилизација или генератор светске нестабилности“, Војно дело, Београд, јесен 2012. (38-49).
 
K. Strbac, M. Subotic, B. Milosavljevic: „Extremist trends in the Western Balkans and The Republic of Serbia“, Јournal on Law Economy & Management, Sts Science Center, London (90-97), Vol. 2/2012.
 
K. Strbac M. Subotic, B. Milosavljevic: „Extremism – An Obstacle for Western Balkan’s Integration to Contemporary World”, Security, Extremism, Terorism, Podhajska, Slovak Republic, december 13/14 2012. (205-215).
 
M. Subotić, M. Milenković, M. Milutinović: „Importance of Education on Integrity Issues in Defence Sector Theoretic, Cultural and Ethic fundament of practical activities”, Secure Slovakia and European Union 2012, Kosice, 15/16 novembar 2012. p. (438-444). 
 
M. Subotić, B. Milosavljevic, I. Dimitrijević: „Differentiation between Definitions of Extremism and Terrorism as a Necessity in Contemporary Security Culture“, Security forum Cracow 2012, Krakov, 8/9 novembar 2012. p. (281-289).
 
Ljubomir Stajić, Milovan Subotić, Branislav Milosavljević, Međunarodna konotacija borbe protiv korupcije na primeru EU, Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije: Bezbednosna i antikorupcijska politika u Evropskoj uniji,  Bački Petrovac – Gložan, 2012.
 
Милован Суботић: „Генеза исламистичког екстремизма“, Београд: Војно дело, зима  2011, (378-409).
 
Милован Суботић: „Одређење савременог екстремизма“, Београд: Војно дело, јесен 2011, (297-313).
dodatakДОДАЦИ
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka