потпуковник др сц. Милован Суботић


Научно звање: научни сарадник
Експертска област: политичко насиље, верски и етнoнационалистички екстремизам.
 
Контакт:
Телефон: +381 11 2063 512
e-mail: milovan.subotic@mod.gov.rs
 
 
Биографија:
 
У својству истраживача у Институту за стратегијска истраживања од 12.01.2012. г. Пре доласка у Институт обављао је дужност начелника одељења за архивску грађу затворену за истраживаче у Војном архиву. Магистрирао 2007. године на Факултету политичких наука у Београду на тему: „Савремени исламистички екстремизам у БиХ“, а звање доктора политичких наука стекао 2012. године на Факултету за европске правно-политичке студије у Новом Саду, одбранивши дисертацију  «Упоредна анализа савременог исамистичког екстремизма у БиХ и Србији». Специјалиста је за контратероризам и организовани криминал – одбранио специјалистички рад на тему «Организовани криминал у земљама у транзицији, на примеру Руске мафије» (Факултет политичких наука, 2005). Од јануара 2014. године, одлуком Комисије за стицање научних звања министарства просвете, науке и технолошког развоја, изабран је у звање научног сарадника из области друштвених наука. Аутор је великог броја научних радова у референтним домаћим и страним часописима, као и монографије “Екстремизам под окриљем религије”.
 
Библиографија:
 
КЊИГЕ И МОНОГРАФИЈЕ:
 
С. Стојановић, М. Суботић, В. Благојевић, Б. Милосављевић, М. Миленковић, Асиметричне форме угрожавања безбедности на примеру Југоисточне Европе, МЦ Одбрана, Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2019.

Milovan Subotić, „Ekstremizam pod okriljem religije - Islamistički ekstremizam na primerima BiH i R. Srbije", Medija centar “Odbrana” i Institut za strategijska istraživanja, Beograd, 2015. 313. str.

K. Štrbac, S. Stojanović, M. Subotić, B. Milosavljević, M. Milenković, J. Simić, „Strategijsko-bezbednosni trendovi u Jugoistočnoj Evropi do 2020. godine", Medija centar “Odbrana”, Beograd, 2015. 215. str.
 
ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ:

Милован Суботић: „Религија као фактор стратешке културе на примерима хришћанства и ислама“ (73-92), Војно дело 8/2019, Београд 2019.
 
Вања Роквић, Милован Суботић: „Правне дилеме употребе дронова у борби против тероризма“, Српска политичка мисао бр. 2/2019, Институт за политичке студије, 187-205.
 
Милован Суботић: „Трансформација руске моћи у глобалном контексту и на примеру Србије“ (109-132), Политика Националне безбедности 2/2019, Институт за политичке студије, Београд, 2019.
 
Milovan Subotić: „Religija i rat: povratak otpisanog?“, Međunarodni problemi 4/2019, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd 2019.
 
Милован Суботић: „Између српства и православља – Однос нације и конфесије 800 година након признања аутокефалности СПЦ“ (77-93), Култура полиса, посебно издање бр. 2, Нови Сад 2019.
 
Milovan Subotić, Ivan Dimitrijević, „Populizam kao generator desnog ekstremizma na primeru migrantske krize“, Кultura polisa br. 38. Novi Sad, 2019. 295-310.
 
Veljko Blagojević, Milovan Subotić: „Defence diplomacy in strategic context of asymmetric treath to national security“, in; „Asymmetry and Sttrategy – Thematic collection of articles, Strategic Research Institute and National Defence School, Beograd 2018.
 
Милован Суботић, „Хибридни рат – новост или историја која се понавља новим средствима“, у: Зборник од националног значаја, Хибридно ратовање - дилема концепта савремених сукоба, 28-46, Институт за стратегијска истраживања, Београд  2018.
 
Милован Р. Суботић: Злоупотреба верских и етничких идентитета на Балкану као потенцијал за екстремистичко испољавање, Култура полиса, 2/2018, Нови Сад (79-92), 347. стр.
 
Милован Суботић, Милош Миленковић, Борба против тероризма из угла редефинисане безбедносне парадигме и теорије политике, Војно дело 2/2018.
 
Milovan Subotić, Miroslav Mitrović: „Hybrid Nature of Extremism: Cohesive Characteristics of Ethno-Nacionalism and Religious Extremism as Generators of Balkan Unsecurity“, Vojno delo, International Edition,  1/2018 (22-33).
 
Милован Р. Суботић: „Безбедносни троугао: ЕУ – НАТО – Руска федерација, и позиција Србије, Политика националне безбедности“ 1/2018, Институт за политичке студије, Београд (141-162).
 
Милован Р. Суботић: „Савремене екстремистичке тенденције у АП Војводини“, Култура полиса, посебно издање 1/2018 (171-185).
 
Milovan R. Subotić, Ivan Dimitrijević: „Ekstremizam na Zapadnom Balkanu kao prepreka proklamovanoj politici EU o pomirenju i dobrosusedskim odnosima“, Srbija i svet u 2017. godini, priredili: D. Proroković, V. Trapara, (67-88), Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2018.
 
Milovan R. Subotić: “(Ne)opravdan strah od islamizacije Evrope”, Viteška kultura - Chivarlous culture, br. 7, Beograd, 2018. (283-304).
 
Милован Р. Суботић: „Екстремизам косметских Албанаца: супремација етнонационализма над верским екстремизмом“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, 3/2017, (221-237).
 
Милош Миленковић, Милован Р. Суботић: „Насилни недржавни актери и позиција Србије“, Српска политичка мисао, 3/2017, Институт за политичке студије, Београд (55-70).
 
Милован Р. Суботић: „Конфликтни потенцијал потиснутог исламистичког екстремизма на Косову и Метохији“, Политика националне безбедности, Институт за политичке студије, Београд,  2/2017, (143-157).
 
Милован Р. Суботић: „Миграције данас – носилац материјалних, духовних и многих других размена међу људима и(ли) инструмент за ширење исламистичких идеја у Европу“, Култура безбедности: мигрантске кризе, стање, перспективе, ризици, ур. Љ. Деспотовић и А. Гајић, Полис Нови Сад и Институт за европске студије, Култура полиса, посебно издање 2/2017, (81-94).
 
Milovan Subotić: „Religion and Gender-Based Violence“,   Gender Equality in Defence System – Accomplishments and Trends, Thematic collection articles, 443.str, (196-213), Strategic Research Institute: Media center „Odbrana“, Belgrade 2017.
 
Milovan R. Subotić, Ivan Dimitrijević:  „The U.S. Intelligence Community and the Fight against ISIS: Donald Trump Administration’s National Security Policy“, Thematic collection articles, Academy of Criminalistic and Police Studies, Zemun, Belgrade, Seventh International Scientific Conference, “Archibald Reiss Days”, 7–9 November 2017. (287-297).
 
Милован Р. Суботић,  Иван Димитријевић , „Фактор гомиле у навијачком насиљу“, Култура полиса,  ХIII, 2016, (511-526).
 
Milovan Subotić, Miloš Milenković: „Razumevanje ekstremizma kao bitan činilac bezbednosne kulture“, u Bezbednost i krizni menadzment – teorija i praksa (zbornik radova), Regionalna asocijacija za bezbednost i krizni menadžment i S4 GLOSEC Globalna bezbednost, Obrenovac, 2016, (74-79).
 
J. Шарановић, М. Суботић: „Исламистички екстремизам на Балкану и војни аспект проблема“, Политика националне безбедности, Институт за политичке студије, Београд, 2/2014. (109-135).
 
К. Штрбац, М. Митровић, М. Суботић, и др.: „Актуелни чиниоци безбедности и одбране Републике Србије – Политичко-безбедносна ситуација у Р. Србији и ЗБОП“ у: Безбедносни и одбрамбени аспекти прикључења Републике Србије Европској унији, 484 стр, (245-304), Медија центар Одбрана, Београд, 2014.
Милован Р. Суботић: „Екстремистичке тенденције као препрека у (пре)обликовању политичког идентитета Србије“, Култура Полиса, бр.21. год. X, Нови Сад 2013.
 
Милован Р. Суботић: „Исламистички екстремизам као парадигма верски фундираног насиља“, Култура полиса, бр. 20. год. X (21-39), Нови Сад, 2013.
Милован Суботић: „Иран - мост између цивилизација или генератор светске нестабилности“, Војно дело, Београд, јесен 2012. (38-49).
 
K. Strbac, M. Subotic, B. Milosavljevic: „Extremist trends in the Western Balkans and The Republic of Serbia“, Јournal on Law Economy & Management, Sts Science Center, London (90-97), Vol. 2/2012.
 
K. Strbac M. Subotic, B. Milosavljevic: „Extremism – An Obstacle for Western Balkan’s Integration to Contemporary World”, Security, Extremism, Terorism, Podhajska, Slovak Republic, december 13/14 2012. (205-215).
 
M. Subotić, M. Milenković, M. Milutinović: „Importance of Education on Integrity Issues in Defence Sector Theoretic, Cultural and Ethic fundament of practical activities”, Secure Slovakia and European Union 2012, Kosice, 15/16 novembar 2012. p. (438-444). 
 
M. Subotić, B. Milosavljevic, I. Dimitrijević: „Differentiation between Definitions of Extremism and Terrorism as a Necessity in Contemporary Security Culture“, Security forum Cracow 2012, Krakov, 8/9 novembar 2012. p. (281-289).
 
Ljubomir Stajić, Milovan Subotić, Branislav Milosavljević, Međunarodna konotacija borbe protiv korupcije na primeru EU, Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije: Bezbednosna i antikorupcijska politika u Evropskoj uniji,  Bački Petrovac – Gložan, 2012.
 
Милован Суботић: „Генеза исламистичког екстремизма“, Београд: Војно дело, зима  2011, (378-409).
 
Милован Суботић: „Одређење савременог екстремизма“, Београд: Војно дело, јесен 2011, (297-313).
dodatakДОДАЦИ
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka
slika_dodatka